BİTKİSEL YAĞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1-    DERNEĞİN ADI:     

                      Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

 MADDE 2-    DERNEĞİN MERKEZİ:

                       Derneğin Merkezi Ankara İlidir.

                       Derneğin Şubesi yoktur.

 MADDE 3-    DERNEĞİN AMACI:

                       Türkiye bitkisel yağ sanayinin gelişmesini sağlamak, yurt içi yağlı tohum ve yağ bitkilerinin üretimini artırmak, yağ ihtiyacının karşılanmasını sağlamak, yağ sanayicilerini (her türlü yağlı tohum ve yağ bitkilerinden elde edilen ham yağ ve bitkisel yağlardan rafine, vinterize, hidrojene yağ ve margarin üreten sanayi kuruluşları) bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini geliştirmek, kamuoyu ve resmi kuruluşlara karşı sektörü temsil etmek, sektörün serbest rekabet piyasası koşulları altında çalışmasını sağlamak, ülke ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaktır.

 MADDE 4- AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyet ve çalışmaları yapar.

 a) Yağ Sanayicilerini ilgilendiren konularda kararlar almak ve ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

b) Yağlı tohumların, yağların ve diğer yağ ürünlerinin fiyatlarının devlet müdahalesi olmadan serbest piyasa koşullarında belirlenmesini sağlamak üzere çalışma yapmak,

c) Bitkisel yağ sektörüyle ilgili ihracat ve ithalat düzenlemelerine katkıda bulunmak,

d) Çalışan fabrikaların nazari ve fiili kapasitelerini takip etmek,

e) Türkiye bitkisel yağ sanayinin yurt içi ve yurt dışında tanınmasını sağlamak, dış pazarlardaki gelişmeleri üyelerine duyurmak,

f)  Üyelerin mesleki bilgilerini arttırmak için toplu halde Yurt içi ve Yurt dışı inceleme gezileri, panel, seminer ve konferanslar tertip etmek ve beynelmilel kongrelere iştirak etmek,

g) Gayesinin tahakkuku bakımından binalar yapabilmek için gerekli arsa ve bina satın almak ve kirayla tutmak ve satmak,

h) Dernek alacaklarının teminat altına alınabilmesi için ipotek almak

i)   Gerektiği zaman mevcut gayrimenkullerini ipotek ederek   borçlanabilmek

j)   Sanayi Kuruluşlarının ihtiyacı bulunan kalifiye personelin yetiştirilmesi için kurslar açmak, seminerler tertip etmek,

k)  Dernek İktisadi İşletme kurar, işletir, işletmeciye verir.

l)  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.

Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer  amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir

m) Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirmek; Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak; uluslar arası sektörel entegrasyonu sağlamak; özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu ve bölgesel, yerel gelişmeyi   hızlandırmak için projeler geliştirmek; sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak,

n)Sektörün gıda güvenliği, Türk Gıda Kodeksi ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmasını temin etmek amacıyla gereken girişim, eğitim ve kontrolleri yapmak, sektörün güvenilirliğini sağlamak, gerektiği taktirde kalite kontrolü için laboratuarlar kurmak, kurulu laboratuarlara ortak olmak veya işbirliğine gitmek,

o) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Genel Kurur kararı ile Türkiye’de kurulacak şirketlere kurucu ortak olabilir, kurulmuş şirketlerden hisse alabilir.

p) Üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak için, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları nezdinde Dernek Tüzel kişiliği sıfatıyla idari ve hukuki girişimlerde bulunmak, dava açmak; ayrıca üyelerin veya Derneğimizle aynı amaçla kurulan başkaca dernek ve diğer kuruluşların yada Derneğin bağlı bulunduğu Konfederasyonların açtıkları davalara katılmak; üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlemesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini taleplerine bağlı olarak her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde bu kişileri temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak

  

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14., 22. ve 26. maddeleri hükümleri saklıdır.                                                                    

                                                                   

 MADDE 5-    DERNEĞİN KURUCULARI:

28.2.1975 tarihinde kurulmuş ve 499 kayıt no ile tescil edilmiş bulunan derneğin ilk kurucuları LEMİ İŞMEN, MEHMET REŞAT KARAMEHMET, ENVER AK, FERİDUN SİPAHİOĞLU, İSMAİL ÖZDOYURAN, CENGİZ TİNALP, AKA GÜNDÜZ YALTIR, SÜLEYMAN SIRRI ŞAHİN, MAHMUT PAKSOY, MUSTAFA PİYALE’dir. 

   MADDE 6-   ÜYELİK ŞARTLARI:

 A) Derneğe üye olabilecek gerçek kişiler için;

 a)    18 yaşını bitirmiş olmak,

 b)    Medeni hakları kullanma ehtiyetine sahip olmak,

 c)    Cemiyet içinde iyi tanınmak ve sosyal durumu düzgün olmak,

 d)    Affa uğramış olsa bile;

  I-      Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak,

 II- Türk Ceza Kanununun 2. kitabının 1. babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak,

 III-   Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı, halka, sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanun'un 316. 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak,

 IV-      Türk Ceza Kanunu'nun 536.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilleri aynı Kanun'un 537. Maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamış olmak,                

 e) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olmamış olmak,

f) Yağ fabrikası sahibi veya ortağı olmak, yağ imalatı ile uğraşan şirket adına yetkili bulunmak,

g) Dernek giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi yükümlenmiş olmak.

h) Derneğe üye olmak arzusunu yazılı olarak bildirmiş olmak gerekir.

I) Aşağıda tam metni verilen  ve “ Bitkisel Yağ Sanayicileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” olarak adlandırılan kurallara uygun hareket edeceğini taahhüt etmek.

 B) Derneğe üye olabilecek tüzel kişiler için;

 a)        T.C. sınırları içerisinde yağ sektöründe faaliyet gösteren sanayici ya da dernek olmak.

 b)    Bitkisel yemeklik yağ sektöründe müracat tarihi itibariyle en az bir yıl süreden beri mülkiyet veya kiralama yolu ile elinde bulundurduğu ve işletmekte olduğu yağlı tohum işleme-sıkma ve/veya yağ rafine, vinterize, deodorize, hidrojene yağ ve margarin üretim tesisini elinde bulundurun ve işleten gerçek veya tüzel kişiler bir üyenin teklifi ve yönetim kurulunun ¾ oranında kabulü ile üye olabilirler. Bu vasfın kaybolması halinde üyelik kendiliğinden düşer.

c) Sektörde iyi ve dürüst çalışan şirket ya da dernek olarak tanınmak,

d) "Bitkisel Yağ Sanayicileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi"ne uygun hareket edeceğini yetkili organları vasıtasıyla taahhüt etmek

e)    Derneğe üyelik talebini yazılı olarak bildirmek

f)     Dernek giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi taahhüt etmek

Bitkisel Yağ Sanayicileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi

 Bitkisel yağ üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Türk Gıda Mevzuatı hükümleri ve standartları doğrultusunda üretim yapmak, işyerlerinde gerekli teknik ve hijyenik şartları taşımak , rekabet kurallarına uymak, tüketici haklarını korumak, çevreye zarar vermemek ana kurallarından hareketle;

-    Her tür bitkisel yağın teknik ve hijyenik bir şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama ve pazarlamasını yaparlar.

-   Türk Gıda Kodeksine uygun biçimde üretim yaparlar.

-    Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile diğer idari kuruluşlardan alınması gerekli her tür izni alır ve tescil işlemlerini yaptırırlar.

-    İşyerlerinde gıda bilimi konusunda eğitim görmüş kişileri cari yönetmelikler gereği yeterli miktarda istihdam ederler.

-    İnsan sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir üretim yapmazlar, yaptıkları tüm üretim faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevre güvenliği için azami dikkati gösterirler.

-    Ürün etiketlerinde ve ambalajlarında yanıltıcı ifade ve beyanlar kullanmazlar, etiketsiz gıda maddesi satışı    yapmazlar, etiket bilgilerini tam ve doğru bir içerikle belirlerler.

-   Ambalajlamada sağlık ve hijyen koşullarına uygun ambalajlama tekniklerini ve malzemelerini kullanırlar.

-    Ürünlerin depolanması ve taşınması esnasında ürünün her türlü dış etkenden zarar görmeyecek şekilde korunmasını sağlarlar.

-    Yapılacak tüm reklamlarda yasal, ahlaki, dürüst ve doğru olma ilkelerine riayet ederler. Reklamın, iş hayatında genel kabul gören, rekabet ilkelerine uygun, tüketicilerin istismarından uzak, doğrudan doğruya ya da ima yoluyla hiçbir firmayı kötüleme gayesi olmaksızın, başka reklamları taklit etmeksizin, abartısız biçimde yapılmasını sağlarlar.

-    Başka bir firma, şirket ya da kurumun adını, patent, marka, amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarını haksız biçimde kullanmazlar.

-    Konusu suç teşkil edecek tarzda imalatta bulunmaz ve tağşiş yapmazlar.

-    Ürünlerdeki gramaj, muhteviyat, kalite ve diğer yönlerden kaynaklanan bir sebeple haksız kazanç sağlamazlar.

-    Ürünlerin üretim ve taşınmasında yürürlükteki çevre ve ilgili mevzuata uyarlar.

-    Çevreye zarar verilmemesi için fabrika ve işyerlerinde gerekli önlemleri alırlar.

-    Konusu suç teşkil eder tarzda veya yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde üretim yaparak haksız rekabet oluşturan firmalarla hukuki mücadelede bulunmak için Derneğe her tür imkan, katkı ve desteği verirler.

-    Derneğe veya üyelerine yönelik her tür haksız tutum ve davranışın karşısında yer alırlar.

 Dernek faaliyetlerine katılır, görüşlerini özgürce ifade eder ve Dernek yetkili organlarınca belirlenen faaliyetlere katkı sağlarlar.

 Ancak 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci paragrafında belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin Derneğe üye olabilmeleri için özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

 Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için, ayrıca Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranır.

 Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

 MADDE 7-   ÜYELİK TÜRLERİ:

 Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin Asil ve Fahri (Onursal üye) olmak üzere iki tür üyesi vardır.

                       a) Asil Üye,

                       b) Fahri Üye,

 a)    Asil üyeleri Dernek tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzük hükümleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir.

b)    Fahri üyeler (Onursal üyeler): Senede 1 kişi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Dernek tüzüğüne göre asil üyelik vasfına haiz olmayan fakat Derneğe maddi ve manevi büyük yararları dokunan kimselerle,memuriyet ve makamı itibari ile derneğe devamında sakınca görülmeyen kişilerle, şahıs ve vasıfları Yönetim Kurulunca tespit olunan kişilerdir. Bu üyelere onursal üye de denir. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler.

 MADDE 8-   ÜYELİK HAKLARI:

 Üyelik Hakları şunlardır:

 a)    Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b)    Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

c)     Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğine kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asil üyeler Genel Kurul'a katılma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

d)    Her asil üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi bizzat kullanabilir. Tüzel kişi üyeler yasal temsilcileri aracılığı ile oy kullanırlar.   Fahri üyeler Genel Kurul’da oy kullanamazlar ve dilekler dışında konuşma yapamazlar. Ancak diledikleri takdirde Genel Kurul'a misafir olarak katılabilirler ve dilekte bulunabilirler.

 MADDE 9-   ÜYELİĞİN SON BULMASI:

 Üyeliğin istifa ile son bulması:

 Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen Yönetim Kurulu’na yazı ile müracaat ederek, Dernekle ilişiğini keser. İstifa eden her üye bir yıl geçtikten sonra tekrar üye olma hakkına haizdir.

 MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Gerçek kişi ve Tüzel kişi üyenin üyelikten çıkarılmasına aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu karar verebilir.

 a)    Tüzüğün 6. maddesinin d ve e bentlerinde belirtilen şekilde mahkum olmak,

b)    En az bir yıllık üyelik aidatını yazılı tebligat yapılmasına rağmen ödememek,

c)    Dernek amaçlarına aykırı hareket etmek, Genel Kurul kararlarına uymamak,

d)    Üyeler arasında ahenk bozucu hareketlerde bulunmak,

e)    Yağ sanayiciliğini bırakmış olmak,

f)     Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş bulunmak,

 Dernekten çıkartılan üyenin Yönetim Kurulu'nun bu kararına karşı Genel Kurul'a itiraz hakkı vardır. Bu husustaki Genel Kurul kararı kat'idir.

 MADDE 11- DERNEĞİN ORGANLARI:

 Derneğin Organları Şunlardır:

 a) Genel Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Haysiyet Divanı,

  MADDE 12- GENEL KURUL:

 Genel Kurul Derneğe kayıtlı asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul'un toplanması için gerekli her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 13-   GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 a)    Dernek organlarını seçmek,

b)    Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)    Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu'nu ibra etmek,

d)    Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)    Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

f)     Derneğin faaliyet hesaplarını incelemek,

g)    5253 sayılı kanunun 22. maddesine göre Derneğe taşınmaz malların alınması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini sağlamak,

h)   Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen gayelerin ve çalışmaların, çalışma konularının tahakkuku için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

i)     Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde   Genel Kurul'ca yapılması gereken ve belirtilen diğer görevlerin ifası,

j)      Yeni çalışma yılı veya dönemi için direktif vermek ve öğütlerde bulunmak,

k)    Derneğin feshine karar vermek,

l)     Derneğin, gerek uluslararası, gerek yurt içi faaliyette bulunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

m) Giriş ve yıllık üye aidat miktarının tespit edilmesi,

n)   Derneğin Federasyonlara veya benzeri üst kurullara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek, Federasyonların tüzük hükümlerine göre Derneğin temsil edilmesini teminen temsilcileri seçmek.

  MADDE 14-   Genel Kurul, mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Seçimler gizli oy ile yapılır.

 MADDE 15-   DERNEĞİN GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 Genel Kurul 3 yılda bir Mart ayının içerisinde olağan olarak Yönetim Kurulu Kararı ve daveti üzerine yapılır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen yerde yapılır. Belirlenen yer Derneğin genel merkezinin bulunduğu ilden farklı bir il de olabilir.

 MADDE 16-   GENEL KURUL’UN TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Genel Kurul'un günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden elektornik posta ve/veya faks aracılığı ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı çağırma şekline göre; ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 MADDE 17-   TOPLANTI YETER SAYISI:

 Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 MADDE 18-   TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

 Genel Kurul Toplantıları, genel kurul çağrısında bildiren gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 17 madde'de belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

 Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

 Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

 MADDE 19- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

 Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

 Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen hususlar, yazılı bir önerge ile Genel Kurul Başkanlığı'na verildiği takdirde istenilen hususlar gündeme alınır.

 

 MADDE 20- YÖNETİM KURULU:                     

 Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen onbir asil ve beş yedek üyeden oluşur. Seçimde en çok oy alanlar üyeliğe, diğerleri de sırasıyla yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca gizli oyla üç yıl için seçilir.

 Seçimi müteakip, Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yapar.

 MADDE 21- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ:

 Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 a)    Yönetim Kurulu, Derneğin maksat ve amacına uygun her türlü faaliyetlerde bulunur,

b)    Genel Kurul Gündemini hazırlar, Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri tamamlar, Genel Kurul'u toplantıya davet eder.

c)    Genel Kurul kararlarını uygular.

d)    Derneğin   çalışma   raporunu hazırlar, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

e)    Dernek faaliyetleri için gerekli personeli göreve alır ve gerektiğinde görevden alır.

f)     Derneğe üye olmak için başvuruda bulunanların isteklerini inceler ve karara bağlar.

g)    Derneğin en iyi şekilde faaliyette bulunması için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

h)   Üye aidatlarının tüzükte belirtilen sürede tahsili için gerekli çalışmaları yapar ve öngörülen sürede aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında tüzüğün ilgili maddesi gereğince işlem yapar.

i)     Derneğin , Dernekler Kanunu'nda belirtilen defterlerinin tutulmasını sağlar,

j)      Tüzükte yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunur.

k)     Üyelerin iş hayatında karşılaştığı güçlüklerin önlenmesine, Bitkisel Yağ Sanayinin gelişmesini güçleştiren mevzuat ve usullerinin üyeler lehine neticelendirilmesine, Hükümet ve Belediyeler, Müesseseler nezdinde itilafların ve işlerin Dernek lehine takibini yapar, mesleki, ticari ve sanayi ahlakı korur.

l)     Memleketin yağ ihtiyacını karşılayıcı Hükümet Programını uygun yolun tayini hususunda yardımcı olmak için yağlı tohumlar müstahsili ile işbirliği kurar, yüksek kaliteli ekimlik yağlı tohum ithali ve ekimini teşvik eder, bu konularda hükümet nezdinde teşebbüse geçer.

m) Genel Kurul'dan alacağı yetki üzerine yeni tesisler kurar ve emsali akçalı işler için üyelerin yardım payını tespit eder, inşaat ve diğer masraflara ait kararlar alır, ihtiyaç halinde büro kiralar gerekli elemanların tayini ve ücretlerini tespit eder.

n)   Temsil selahiyetinin iki veya üç dernek üyesine verilmesine karar verir. Yardımcı kurullar oluşturur, görev ve yetkilerini belirler.

o)    Dernek çalışmalarını üyelere duyurmak.

 MADDE 22-   YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV TAKSİMİ VE TOPLANTILARI:

 Yönetim Kurulu aşağıda yazılı şekilde görev taksimi yapar ve toplanır.

 a)    Genel Kurul'ca seçilen Yönetim Kurulu asil üyelerin kendi aralarında toplanarak Başkan, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye seçer.

b)    Dernek Başkanı Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, Derneği temsil eder ve tüzükteki esaslara göre derneği yönetir.

c)    Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekalet eder.

d)    Muhasip Üye Derneğin gelir ve giderlerini tahsil eder ve kanuni gerekçeye göre yürütür. Gelir ve giderlerden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Yasaların öngördüğü miktardan fazla parayı bankaya yatırır.

e)    Üyeler; Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder. Derneğin güçlenmesine çalışırlar.

f)     Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bir hafta önceden yönetim kurulu üyelerine elektronik posta ile bildirilir. Üstüste üç defa mazeretsiz Yönetim Kurulu Toplantısına gelmeyen üye Yönetim Kurulu'nun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

g)    Yönetim Kurulu'ndan ayrılanların yerine oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır.

h)   Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

i)     Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içersinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birini başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.

 MADDE 23DENETLEME KURULU:

 Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Görev süresi üç yıldır.

Denetleme Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)    Genel Kurul adına Derneğin yönetim ve hesap işlerini denetler.

b)    Derneğin hesap bilançosunun inceler.

c)    Yıllık denetleme raporunu hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

d)    Genel Kurul'u gerektiğinde toplantıya çağırır.

 MADDE 24- HAYSİYET DİVANI:

Genel Kurul tarafından, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan bir Haysiyet Divanı seçilir. Haysiyet Divanı üyelerinden birinin heyetten ayrılması halinde, yerine en fazla oy almış yedek üye davet edilir. Haysiyet Divanı; Yönetim Kurulu'nca tevdi edilecek işleri tetkik ve tahkik etmek suretiyle karara bağlar ve uygulama için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur. Haysiyet Divanı’nın görev süresi üç yıldır.

 MADDE 25-   ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim, Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 MADDE 26-   DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin Gelirleri:

a)    Üyelerden alınacak yıllık üyelik aidatları,

b)    Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, konser, konferans, seminer ve açık oturumlardan sağlanan gelirle, piyango ve yemeklerinin gelirleri, bağış ve yardımlar, sergi ve yayın gelirlerinden oluşur.

 MADDE 27-   DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Dernek Tüzüğü, Genel Kurul'un olağan veya olağanüstü olarak yapacağı toplantılarda alacağı kararlar ile değiştirilebilir. Dernek Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı ile değiştirilir.

    Tüzükte yapılacak değişikliklerin mahallin en yüksek mülki amirliğine verilmesi şarttır.

 MADDE 28-   TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER:

4/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Dernekler Yönetmeliğine göre tutulması zorunlu olan defterler, yönetmelikte belirlenen usüllere uygun olarak tutulur. Tüm defterler noterden veya İl Dernek Müdürlüğünden tasdik edildikten sonra kullanılır.

 MADDE 29- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ ŞEKİLLERİ:

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 9. maddesi derneklerin iç denetimini öncelikle Derneğin en yetkili organı olan genel kurul kararı ile seçilen denetleme kuruluna bu yetkiyi tanıdığından, bu kurul yasalarda belirtildiği gibi yılda iki kez zorunlu denetleme yapmasının yanı sıra herhangi bir şikayet, ihbar veya gerekli gördüğü her an derneği denetleme yetkisine sahiptir. Denetim neticesinde herhangi bir suç ve yolsuzluk görülmesi halinde, dernek yönetim kuruluna ve ilgili yerlere bildirir ve olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurula bilgi verir.

 MADDE 30-   FESİH:

Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un Derneğin feshine karar verebilmesi için, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisin (2/3) derneğin feshi yönünde oy kullanması gerekir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

 Derneğin feshi halinde Derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar, borçlar varsa ödendikten sonra Türkiye Kızılay Kurumu'na intikal eder.

 MADDE 31-   DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabiliceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 MADDE 32-   TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır

Web Sayfası Sponsorları