TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17 OCAK 2009)


17 Ocak 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayİ : 27113
YÖNETMELİK
Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİndan:
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanan Türk Gİda Kodeksi YönetmeliĞinin 3 üncü maddesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayİlİ Gİdalarİn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeĞiŞtirilerek Kabulü Hakkİnda Kanunun 7 nci maddesine dayanİlarak hazİrlanmİŞtİr.”
             MADDE 2 – Aynİ YönetmeliĞin 17 nci maddesinin birinci fİkrasİnİn (d) bendi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “d) Gİda ambalaj materyali olarak üretilmemiŞ basİlİ ve yazİlİ kaĞİtlar, yeniden iŞlenmiŞ kaĞİtlar ve plastikler gİda ambalaj materyali olarak kullanİlamazlar. Ancak, üretim çapaklarİ ve kenar fireleri geri dönüŞümlü plastik olarak deĞerlendirilmez ve iŞletme dİŞİna çİkmadan, üretimin bir parçasİ olarak, iyi üretim uygulamalarİ çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydİyla kullanİlabilir.”
             MADDE 3 – Aynİ YönetmeliĞin 22 nci maddesi baŞlİĞİyla birlikte aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “Gİda ile temas eden plastik esaslİ madde ve malzemeler
             MADDE 22 – Gİda ile temas eden plastik esaslİ madde ve malzemelerin kullanİmİ ile ilgili aŞaĞİdaki esaslara uyulur.
             a) Gİda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül aĞİrlİklİ polimerlerden oluŞmalİ ve gİda ile kimyasal etkileŞime girmemelidir. Gİda ile temas eden madde ve malzemenin yapİsİnda kalabilecek monomerlerin miktarİ plastiklere ait teknik özelliklerde belirtilen kriterlere uygun olmalİdİr.
             b) Gİda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sİrasİnda katİlan; plastikleŞtirici, antioksidan, stabilizör, emülgatör, parlatİcİ, katalizör gibi katkİ maddelerinin miktarİ, gİda maddesinin kalitesini deĞiŞtirmeyecek ve toksik bir etki yapmasİna neden olmayacak düzeyde olmalİdİr.
             c) Gİda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler ve ambalajlar gİda maddelerini absorbe etmemeli, gİdayİ sİzdİrmamalİ, tat, koku ve rengini deĞiŞtirmemeli, taŞİma ve depolama Şartlarİnİn gerektirdiĞi fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalİdİr.
             ç) Gİda ambalajİ olarak kullanİlan plastikler bir kez kullanİlabilir. Ancak plastik madde ve malzemenin yapİsİ ve Şekli deĞiŞtirilmeksizin hijyenik koŞullarİn tekrar saĞlanarak yeniden kullanİmİ ile ilgili usul ve esaslar Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan düzenlenir.
             d) Gİda ile temas eden madde ve malzeme olarak kullanİlacak plastikler veya diĞer malzemelerin; yapİŞtİrma, sİvama, laklama, nüfuz ettirme gibi metotlarla kaplanmasİnda veya laminasyonunda kullanİlan ve plastik madde içeren ürünler ile reçine kaplamalarİ bu bölümde belirtilen niteliklerde olmalİdİr.
             e) Gİda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanİlacak boyar maddeler gİda maddelerine geçmemeli ve toksik madde içermemelidir.
             f) Boyar maddeler yüksek saflİk göstermeli ve aŞaĞİdaki esaslara uygun olmalİdİr;
             1) Boyar maddenin içinde bulunan 0.1 M HCl’de çözünen metal ve metaloidlerin miktarİ aŞaĞİdaki sİnİrlarİ aŞamaz:
             KurŞun % 0.01
             Arsenik % 0.01
             Krom % 0.1
             Antimon % 0.05
             Civa % 0.005
             Kadmiyum % 0.01
             Selenyum % 0.01
             Baryum % 0.01
             2) 1 M HCl’de çözünen ve anilin cinsinden hesaplanan boyar maddedeki sülfone edilmemiŞ primer aromatik amin miktarİ 500 mg/kg’İ aŞamaz. Benzidin, betanaftilamin ve            4-aminobifenilin her biri ya da bunlarİn toplamİ 10 mg/kg’İ geçemez.
             3) Anilin sülfonik asit cinsinden hesaplanan boyar maddedeki toplam sülfone edilmiŞ aromatik amin miktarİ 500 mg/kg’İ geçemez.
             4) Karbon siyahİnİn toluen ekstraktİ en çok % 0.15 olmalİdİr.
             5) Dekaklorobifenil cinsinden hesaplanan ekstrakte edilebilen poliklorbifenillerin miktarİ 25 mg/kg’İ geçemez.
             g) Plastiklerin yapİsİna giren kimyasal maddelerin gİda benzeri çözücülerle migrasyonu 60 mg/kg veya 10 mg/dm²’yi geçemez. Migrasyon ve ekstraksiyon çalİŞmalarİ kendi kategorilerindeki gİdalarla normal kullanİm koŞullarİndaki en yüksek sİcaklİkta ve en uzun sürede yapİlmalİdİr.
             Ğ) Gİda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kİrİlmayan, yİrtİlmayan ve Şekil bozukluĞuna uĞramayan bir yapİda olmalİdİr.”
             MADDE 4 – Aynİ YönetmeliĞin 32 nci maddesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.”
             MADDE 5 – Aynİ YönetmeliĞin ekinde yer alan Ek-36A sayİlİ Plastiklerde Kullanİlacak Boyar Maddeler İle İlgili Teknik Özellikler cetveli ile Ek-36B sayİlİ Plastiklerde Özel Şartlarda Kullanİlacak Boyar Maddeler cetveli yürürlükten kaldİrİlmİŞtİr.
             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.
 
 
 


E-Posta :  
Şifre :