2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(2009/20) 26 OCAK 2009


25 Ocak 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayİ : 27121
TEBLİĞ
          Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİndan:
2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ,
KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE
DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR
KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/20)
             MADDE 1 – 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanarak yürürlüĞe giren, 2008 Yİlİ Ürünü Kütlü Pamuk, YaĞlİk AyçiçeĞi, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mİsİr, Aspir ve ZeytinyaĞİ Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İliŞkin Bakanlar Kurulu Kararİ Uygulama TebliĞinin (TebliĞ No: 2008/59) 4 üncü maddesinin üçüncü fİkrasİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “(3) 2008 yİlİ ürünü destekleme primi miktarlarİ kilogram baŞİna; kütlü pamuk için 27 Kr (sertifikalİ 32,4 Kr), yaĞlİk ayçiçeĞi için 18,9 Kr, soya fasulyesi için 20,7 Kr (sertifikalİ 24,75 Kr), kanola için 20,7 Kr, dane mİsİr için 3,6 Kr, aspir için 20,7 Kr ve zeytinyaĞİ için 18,9 Kr olarak belirlenmiŞtir. Bu Karar Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan düzenlenecek genelge ile Bakanlİk İl Müdürlüklerine bildirilir.”
             MADDE 2 – Aynİ TebliĞin 6 ncİ maddesinin üçüncü fİkrasİnİn (a) ve (b) bentleri aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “a) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son baŞvuru tarihi kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1/4/2009, dane mİsİr için 30/4/2009 olarak belirlenmiŞtir. Bu tarihten sonraki baŞvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
             b) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyaĞİ üreticilerinin tasiriye faturalarİ ile yapİlacak son baŞvuru tarihi 2/6/2009, ancak bu tarihten sonra satİlan zeytinyaĞlarİna ait alİm satİm belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2009 olarak belirlenmiŞtir. Bu tarihten sonraki baŞvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.”
             MADDE 3 – Bu TebliĞ 25/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             MADDE 4 – Bu TebliĞ hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.


E-Posta :  
Şifre :