DAHİLDE İŞLEME REJİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAAT:2008/15) RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ


24 Aralİk 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayİ : 27090
TEBLİĞ
DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİndan:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2008/15)
 
             MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanan İhracat 2006/12 sayİlİ Dahilde İŞleme Rejimi TebliĞinin “Geri Ödemenin Kapsamİ” baŞlİklİ 11 inci maddesinin (2) ve (3) numaralİ fİkralarİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “(2) Ancak, dahilde iŞleme izin belgesi/dahilde iŞleme izni kapsamİnda A.TR dolaŞİm belgesi eŞliĞinde Avrupa TopluluĞuna üye ülkelere ihraç edilecek iŞlem görmüŞ ürünün elde edilmesinde kullanİlacak hammadde, yardİmcİ madde, yarİ mamul, mamul ile deĞiŞmemiŞ eŞyanİn gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata baĞlanmasİ suretiyle ithalatİna izin verilebilir. Bu kapsamda yapİlacak ithalat esnasİnda ilgili gümrük idarelerince, sadece Şartlİ muafiyet sistemi çerçevesinde yapİlan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranİr.
             (3) Ayrİca, dahilde iŞleme izin belgesi/dahilde iŞleme izni kapsamİnda menŞe ispat belgeleri eŞliĞinde Avrupa TopluluĞuna üye ülkelere, Pan-Avrupa MenŞe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz MenŞe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret AnlaŞmasİ imzalanmİŞ bir ülkeye ihraç edilecek iŞlem görmüŞ ürünün elde edilmesinde kullanİlacak hammadde, yardİmcİ madde, yarİ mamul, mamul ile deĞiŞmemiŞ eŞyanİn gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata baĞlanmasİ suretiyle ithalatİna izin verilebilir. Bu kapsamda yapİlacak ithalat esnasİnda ilgili gümrük idarelerince, sadece Şartlİ muafiyet sistemi çerçevesinde yapİlan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranİr.”
             MADDE 2 – Aynİ TebliĞin “Telafi edici verginin ödenmesi” baŞlİklİ 33 üncü maddesinin (2) numaralİ fİkrasİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “(2) Şartlİ muafiyet sistemi kapsamİnda A.TR dolaŞİm belgesi eŞliĞinde Avrupa TopluluĞuna üye ülkelere;
             a) 1/2007 sayİlİ Türkiye-AT Ortaklİk Konseyi Kararİna istinaden gerçekleŞtirilen iŞlenmiŞ tarİm ürünleri ihracatİnda, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menŞeli tarİm ürünü, sanayi ürünü ve/veya iŞlenmiŞ tarİm ürünü kullanİlmİŞ ise bu ürünlere iliŞkin verginin tahsili aranİr.
             b) 1/2007 sayİlİ Türkiye-AT Ortaklİk Konseyi Kararİ kapsamİ dİŞİnda gerçekleŞtirilen iŞlenmiŞ tarİm ürünleri ihracatİnda, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menŞeli sanayi ürünü kullanİlmİŞ ise bu ürüne iliŞkin vergi; iŞlenmiŞ tarİm ürünü kullanİlmİŞ ise bu üründeki sadece sanayi payİna iliŞkin vergi ödenir; ancak bu ürünlerin elde edilmesinde tarİm ürünü kullanİlmİŞ ise bu ürüne iliŞkin verginin tahsili aranmaz.”
             MADDE 3 – Aynİ TebliĞin “Kapatma müracaatİnİn deĞerlendirilmesi” baŞlİklİ 38 inci maddesinin (4) ve (5) numaralİ fİkralarİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             “(4) Dahilde iŞleme izin belgesi kapsamİndaki döviz kullanİm oranİnİn hesaplanmasİnda, yurt içi alİmlar hariç CIF ithal tutarİnİn (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarİna karŞİlİk gelen deĞerinin) FOB ihraç tutarİna olan yüzde oranİ esas alİnİr.
             (5) Şartlİ muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde iŞleme izin belgesi/dahilde iŞleme izni kapsamİnda, A.TR dolaŞİm belgesi eŞliĞinde Avrupa TopluluĞuna üye ülkelere veya menŞe ispat belgeleri eŞliĞinde Avrupa TopluluĞuna üye ülkelere, Pan-Avrupa MenŞe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz MenŞe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret AnlaŞmasİ imzalanmİŞ bir ülkeye iŞlem görmüŞ ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanİlan eŞyaya iliŞkin varsa telafi edici verginin bu TebliĞin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata iliŞkin gümrük beyannamesi bazİnda ödendiĞine dair makbuzun tevsiki aranİr. Belge/izin kapsamİnda ödenen telafi edici vergiye ait makbuz üzerine, ihracatçİ birlikleri genel sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamİnda kullanİlan tutar belirtilmek suretiyle meŞruhat düŞülür. Telafi edici verginin fazla ödendiĞi ihracata iliŞkin gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin eksik ödendiĞi ihracata iliŞkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduĞu durumlarda; eksik ödenen ve 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanun hükümleri dikkate alİnarak hesaplanan telafi edici vergiye iliŞkin kİsmİn, 4458 sayİlİ Gümrük Kanununun 211 inci maddesi saklİ kalmak kaydİyla, fazla ödenen telafi edici vergiye iliŞkin kİsİmdan düŞülmesi suretiyle belge/izin taahhüt kapatma iŞlemi tekemmül ettirilir. Belge ihracat taahhüdünün kapatİlmasİ için yapİlacak müracaat sİrasİnda ibraz edilen ve ek-8’deki telafi edici vergi tablosunda yer alan bilgilerin ilgili ihracatçİ birlikleri genel sekreterliĞince doĞruluĞu kontrol edilir. Belge kapsamİndaki mahsup iŞleminde; ilgili firma tarafİndan mahsup iŞlemine iliŞkin hesaplamalara ek-8’de yer alan telafi edici vergi tablosunda yer verilmiŞ olmasİ kaydİyla, tescil tarihi itibarİyla telafi edici verginin fazla ödendiĞi gümrük beyannamesinin telafi edici verginin eksik ödendiĞi gümrük beyannamesinden önceki tarihli olmasİ durumunda, telafi edici verginin eksik ödendiĞi gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alİnİr; telafi edici verginin eksik ödendiĞi gümrük beyannamesinin telafi edici verginin fazla ödendiĞi gümrük beyannamesinden önceki tarihli olmasİ durumunda ise, telafi edici verginin fazla ödendiĞi gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alİnİr ve eksik ödenen telafi edici vergiye iliŞkin kİsİm 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanun hükümleri dikkate alİnarak hesaplanİr. Ancak, belge sahibi firma tarafİndan talep edilmesi halinde, belge kapsamİnda ihracat taahhüt kapatma iŞleminde kullanİlmak istenilen ve tescil tarihi itibarİyla, telafi edici verginin eksik yatİrİldİĞİ tespit edilen en son tarihli ihracata iliŞkin gümrük beyannamesinin tescil tarihi, mahsup iŞleminde esas alİnabilir. Mahsup iŞlemini müteakip halen ödenmesi gereken telafi edici verginin bulunduĞu durumda, 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanun hükümleri dikkate alİnarak hesaplanan telafi edici vergiye iliŞkin eksik kİsmİn ilgili gümrük beyannamesi itibarİyla yatİrİldİĞİna iliŞkin bilgi ve belgelerin tevsiki kaydİyla belge taahhüt kapatma iŞlemi tekemmül ettirilir.”
             MADDE 4 – Aynİ TebliĞe aŞaĞİdaki Geçici 11 inci madde eklenmiŞtir.
             “GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Dünya genelinde yaŞanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüĞe giriŞ tarihinden önce düzenlenmiŞ ve henüz ihracat taahhüt hesabİ kapatİlmamİŞ dahilde iŞleme izin belgelerine, sadece belge kapsamİndaki eksik ihracatİn tamamlanmasİnİ teminen;
             a) Belge süresi sona ermiŞ belgeler için, bu maddenin yürürlüĞe giriŞ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda MüsteŞarlİĞa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiŞ bulunan dahilde iŞleme izin belgeleri açİsİndan ilgili ihracatçİ birlikleri genel sekreterliĞine müracaat edilmesi) kaydİyla,
             b) Belge süresi sona ermemiŞ belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda MüsteŞarlİĞa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiŞ bulunan dahilde iŞleme izin belgeleri açİsİndan ilgili ihracatçİ birlikleri genel sekreterliĞine müracaat edilmesi) kaydİyla,
             bu ek süre müracaatİnİn uygun görüldüĞü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aŞmamak üzere azami 6 (altİ) aya kadar haklİ sebebe iliŞkin ek süre verilir.”
             MADDE 5 – Aynİ TebliĞ eki ek-8 ekteki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
             MADDE 6 – Bu TebliĞ yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             MADDE 7 – Bu TebliĞ hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.
 
Ek-8 Telafi Edici Vergi Tablosu İndirmek İçin Dosyayİ Yükleye Tİklayİn


E-Posta :  
Şifre :