ÖZEL TÜKETiM VERGiSi GENEL TEBLÝÐÝ TEMÝNAT UYGULAMALARI 30 EKÝM 2008


30 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayİ : 27039

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 15 

4760 sayİlİ Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasİna iliŞkin olarak aŞaĞİda belirtilen hususlara göre iŞlem yapİlmasİ uygun görülmüŞtür.

A) ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

5784 sayİlİ “Elektrik Piyasasİ Kanunu ve Bazİ Kanunlarda DeĞiŞiklik Yapİlmasİna Dair Kanun”un2 10 uncu maddesiyle 6/6/2002 tarih ve 4760 sayİlİ Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 5 ile 31/12/2012 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayİlİ listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralİ mallarİn yalnİzca elektrik üretiminde kullanİlmak üzere teslimi ile birincil yakİtİ doĞalgaz ve ikincil yakİtİ akaryakİt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİ talimatİ veya onayİ ile Kanuna ekli (I) sayİlİ listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11. numaralİ mallarİn aynİ amaçla kullanİlmak üzere teslimi vergiden müstesna edilmiŞ ve bu maddenin uygulanmasİna iliŞkin usul ve esaslarİ belirleme yetkisi Maliye BakanlİĞİna verilmiŞtir.

Söz konusu Maddenin uygulamasİna iliŞkin usul ve esaslar aŞaĞİda yer almaktadİr.

1. TANIMLAR

Bu TebliĞin uygulanmasİnda;

İstisna: 9/7/2008 tarih ve 5784 sayİlİ Elektrik Piyasasİ Kanunu ve Bazİ Kanunlarda DeĞiŞiklik Yapİlmasİna Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 6/6/2002 tarih ve 4760 sayİlİ Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen Geçici Madde 5’te yer alan istisna hükmünü,

Fuel oil: ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi kapsamİnda yalnİzca elektrik üretiminde kullanİlmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiŞ olan ve bu Kanuna ekli (I) sayİlİ listenin (A) cetvelinde 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralarİ ile yer alan mallarİ,

Motorin: ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi kapsamİnda yalnİzca elektrik üretiminde kullanİlmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiŞ olan ve bu Kanuna ekli (I) sayİlİ listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralarİ ile yer alan mallarİ,

Üretici: Maliye BakanlİĞİ tarafİndan verilen “İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma Belgesi”ni veya Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİnca verilen “İstisna Kapsamİnda Motorin Satİn Alma İzin Belgesi”ni haiz olan ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayİlİ Elektrik Piyasasİ Kanununda3 belirtilen “Üretim Lisansİ, Otoprodüktör Lisansİ veya Otoprodüktör Grubu Lisansİ ” sahibi tüzel kiŞiler ile 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayİlİ Türkiye Elektrik Kurumu DİŞİndaki KuruluŞlarİn Elektrik Üretimi, İletimi, DaĞİtİmİ ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkİnda Kanun4 kapsamİndaki “Yap-İŞlet-Devret (YİD) DoĞalgaz Çevrim Santrallarİ”nİ iŞleten tüzel kiŞileri,

İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi: İstisna kapsamİnda yalnİzca elektrik üretiminde kullanİlmak üzere fuel oil satİn alacak olan üreticilere Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ tarafİndan verilen ve bir örneĞi bu TebliĞin ekinde (EK:1) olarak yer alan izin belgesini,

İstisna Kapsamİnda Motorin Satİn Alma İzin Belgesi: Elektrik arz güvenliĞinin saĞlanmasİ amacİyla birincil yakİtİ doĞalgaz ve ikincil yakİtİ motorin olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİ talimatİ veya onayİ ile verilen ve bir örneĞi bu TebliĞin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesini,

DaĞİtİcİ: Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ tarafİndan verilen “DaĞİtİm İzin Belgesi”ni haiz, 4/12/2003 tarih ve 5015 sayİlİ Petrol Piyasasİ Kanununda5 tanİmlanan; “Rafinerici” ve “DaĞİtİcİ” yİ,

DaĞİtİm İzin Belgesi: İstisna kapsamİnda üreticilere fuel oil ve motorin satİŞİ yapmak isteyen daĞİtİcİlara Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ tarafİndan verilen, üzerinde daĞİtİcİya iliŞkin bilgilerin yer aldİĞİ, geçerlilik süresi olan ve bir örneĞi bu TebliĞin ekinde (EK:3) olarak yer alan onaylİ izin belgesini,

ifade etmektedir.

2. İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ

Bu TebliĞin yayİmİ tarihinden itibaren, yalnİzca elektrik üretiminde kullanİlmak üzere satİn alİnacak fuel oilleri, “İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi”ni haiz, motorinleri ise “İstisna Kapsamİnda Motorin Satİn Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler satİn alabileceklerdir.

2.1. İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi Verilmesi

Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

- Müracaat tarihinde baĞlİ olduĞu vergi dairesine vadesi geçtiĞi halde ödenmemiŞ kurumlar vergisi ve katma deĞer vergisi (KDV) borcunun bulunmamasİ,

- Yönetim  kurulu  üyeleri  ile  Şirket sermayesinin %10’undan fazlasİna sahip olanlarİn affa uĞramİŞ olsalar dahi, hİrsİzlİk, emniyeti suistimal, dolandİrİcİlİk, yalan yere Şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüŞvet, ihtilas  cürümlerinden  biri dolayİsİyla hapis  cezasİ veya 5607 sayİlİ Kaçakçİlİkla Mücadele Kanunu6 ile 1567  sayİlİ  Türk Parasİnİn Kİymetini  Koruma Hakkİnda Kanuna7 muhalefetten mahkum olmamalarİ, 3713 sayİlİ Terörle Mücadele Kanunu8 kapsamİna giren suçlardan hükümlü bulunmamalarİ ve  4/1/1961 tarihli ve 213 sayİlİ Vergi Usul Kanununda9 yazİlİ kaçakçİlİk suçlarİnİ iŞlememiŞ olmalarİ,

-20/2/2001 tarihli ve 4628 sayİlİ Elektrik Piyasasİ Kanunu ve bu Kanunda belirtilen lisanslara iliŞkin usul ve esaslarİn düzenlendiĞi yönetmeliĞe uygun olarak Enerji Piyasasİ Düzenleme Kurumundan (EPDK) alİnan Üretim Lisansİ, Otoprodüktör Lisansİ veya Otoprodüktör Grubu Lisansİ sahibi olmalarİ,

gerekmektedir.

Bu Şartlarİ haiz üreticiler, söz konusu izin belgesini alabilmek için aŞaĞİdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden baĞlİ olduklarİ vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

- EPDK’dan alİnan “Üretim Lisansİ, Otoprodüktör Lisansİ veya Otoprodüktör Grubu Lisansİ”nİn aslİ veya iŞletme yetkililerince kaŞe tatbik edilerek onaylanmİŞ örneĞi,

- Sanayi sicil belgesinin aslİ veya iŞletme yetkililerince kaŞe tatbik edilerek onaylanmİŞ örneĞi,

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine, üreticinin baĞlİ olduĞu vergi dairesine vadesi geçtiĞi halde ödenmemiŞ kurumlar vergisi ve KDV borcu olup olmadİĞİnİ sorgulayarak İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi verecektir.  Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere iliŞkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiĞi günün akŞamİna kadar Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaŞkanlİĞİnca hazİrlanacak ve Yardİmcİ Uygulamalar/Merkezi İŞlemler altİnda yer alacak “ ÖTV İstisnasİ Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna iŞleyeceklerdir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlasİ bunlara ait olan kuruluŞlar ile özelleŞtirme kapsam ve programİna alİnmİŞ olup hisselerinin yarİsİndan fazlasİ yukarİda sayİlan kuruluŞlara ait olan kuruluŞlara İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi verilmesinde yukarİdaki Şartlar ve belgeler aranİlmayacaktİr.

2.2. İstisna Kapsamİnda Motorin Satİn Alma İzin Belgesi Verilmesi

Elektrik arz güvenliĞinin sİkİntİya girmesi halinde, bu sİkİntİnİn giderilebilmesi amacİyla birincil yakİtİ doĞalgaz ve ikincil yakİtİ motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakİmİndan oluŞabilecek arz açİĞİnİ karŞİlayacaĞİ tespit edilenlere, sİkİntİnİn giderileceĞi süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİnİn talimatİ veya onayİ ile bu TebliĞin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesinin verilmesi uygun görülmüŞtür. Söz konusu Bakanlİkça verilen bu izin belgelerinin birer örneĞinin Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ’na gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu izin belgesinin verilmesine iliŞkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİ tarafİndan belirlenir.

3. İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL VE/VEYA MOTORİN TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

İstisna kapsamİnda teslim edilecek olan fuel oil ve motorini yalnİzca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduĞu yer vergi dairesinden alİnan ve geçerlilik süresi dolmamİŞ olan “DaĞİtİm İzin Belgesi”ni haiz daĞİtİcİlar teslim edebilirler.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlasİ bunlara ait olan kuruluŞlar ve özelleŞtirme kapsam ve programİna alİnmİŞ olup hisselerinin yarİsİndan fazlasİ kamuya ait olan kuruluŞlar için daĞİtİm izin belgesini haiz olma Şartİ aranmaz.

İlgili vergi dairesinden daĞİtİm izin belgesi talep eden daĞİtİcİlarİn aŞaĞİdaki Şartlarİ taŞİmasİ gerekmektedir.

- DaĞİtİm izin belgesi için vergi dairesine müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmamasİ,

- Yönetim kurulu üyeleri ile Şirket sermayesinin %10’undan fazlasİna sahip olanlarİn affa uĞramİŞ olsalar dahi, hİrsİzlİk, emniyeti suistimal, dolandİrİcİlİk, yalan yere Şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüŞvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayİsİyla hapis cezasİ veya 5607 sayİlİ Kaçakçİlİkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayİlİ Türk Parasİnİn Kİymetini Koruma Hakkİnda Kanuna muhalefetten mahkum olmamalarİ, 3713 sayİlİ Terörle Mücadele Kanunu kapsamİna giren suçlardan hükümlü bulunmamalarİ ve 213 sayİlİ Vergi Usul Kanununda yazİlİ kaçakçİlİk suçlarİnİ iŞlememiŞ olmalarİ,

- Bu TebliĞin ekinde bir örneĞi yer alan (EK:4) “Yakİt DaĞİtİm Taahhütnamesi” ni ilgili vergi dairesine vermiŞ olmalarİ.

DaĞİtİcİlarİn, daĞİtİm izin belgesi aldİktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan Şartlardan bir ya da birkaçİnİ ihlal etmeleri halinde, daĞİtİm izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafİndan iptal edilecektir.

4. DAĞITICILAR TARAFINDAN ÜRETİCİLERE FUEL OİL VE/VEYA MOTORİN TESLİMİ

İstisna kapsamİndaki daĞİtİcİlardan fuel oil satİn almak isteyen üreticiler, “İstisna Kapsamİnda Fuel Oil Satİn Alma İzin Belgesi”nin, motorin satİn almak isteyenler ise “İstisna Kapsamİnda Motorin Satİn Alma İzin Belgesi”nin iŞletme yetkililerince kaŞe tatbik edilerek onaylanmİŞ örneĞi ile bu TebliĞ ekinde (EK:5) olarak yer alan “Talep ve Taahhütname”nin bir örneĞini daĞİtİcİlara vereceklerdir.

4.1. DaĞİtİcİlarİn İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamİnda Teslim ve Beyanİ

Üreticilere istisna kapsamİnda teslim edilecek olan fuel oil ve/veya motorini, yalnİzca daĞİtİcİlar teslim edebilirler. DaĞİtİcİlar ithal ettikleri fuel oil ve/veya motorini üreticilere tesliminde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarİnİ fatura bedeline dahil etmeyecekler ancak, fatura bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarİnİ düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamİnda Hesaplanİp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarİ ................ YTL’dir” Şerhi ile göstereceklerdir.

DaĞİtİcİlar bu suretle fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarlarİnİ ve teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorin miktarlarİnİ, (1) numaralİ ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kİsmİnda yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamİnda Yapİlan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamİnda beyanda bulunacaklardİr.

Ayrİca daĞİtİcİlar, bu teslimin yapİldİĞİ döneme iliŞkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamİnda Yapİlan Teslimler” kİsmİna, ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi kapsamİnda yapİlan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara iliŞkin bilgileri gireceklerdir.

4.2. DaĞİtİcİlarİn Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldİklarİ Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamİnda Teslim ve Beyanİ

DaĞİtİcİlar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satİn aldİklarİ fuel oil ve/veya motorini üreticilere istisna kapsamİnda teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorine iliŞkin olarak üreticiler adİna düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarİnİ teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere iliŞkin olarak düzenleyecekleri faturada teslim bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarİ “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamİnda Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarİ  ................ YTL’dir” Şerhi ile gösterilecektir.

DaĞİtİcİlarİn bu suretle yaptİklarİ teslimlere iliŞkin tahsil etmediĞi ÖTV tutarlarİ, rafinericilerden aldİklarİ mallar için hesaplanacak ÖTV tutarİndan mahsup edilecektir. Mahsup için, daĞİtİcİlarİn üreticilere istisna kapsamİnda teslim ettiĞi fuel oil ve/veya motorine iliŞkin düzenlediĞi onaylanmİŞ fatura fotokopilerinin ekli olduĞu listenin, rafinericilere verilmesi gerekmektedir.

Rafinericiler, öncelikle mal teslimlerine iliŞkin olarak mahsuplaŞma yapİlmadan önce hesapladİklarİ ÖTV tutarlarİnİn tamamİnİ, mahsuplaŞmanİn yapİldİĞİ vergilendirme dönemine iliŞkin olarak verecekleri (1) numaralİ ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A cetvelindeki Ürünler” kİsmİnda beyan edeceklerdir. Bu iŞlemi takiben, rafinericiler daĞİtİcİlara teslim edilen fuel oil ve/veya motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarİnİ ve bu mahsuba iliŞkin miktar bilgilerini mahsuplaŞmanİn yapİldİĞİ vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “DiĞer İndirimler” kİsmİnda yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamİnda Yapİlan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup iŞlemini gerçekleŞtireceklerdir.

Ayrİca, rafinericilerin mahsuplaŞmanİn yapİldİĞİ vergilendirme dönemine iliŞkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamİnda Yapİlan Teslimler” kİsmİna, ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi kapsamİnda yapİlan mahsuplaŞmanİn dayanaĞİnİ oluŞturan ve daĞİtİcİlar tarafİndan kendilerine verilen faturalara iliŞkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.

5. ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ÜRETİME İLİŞKİN BİLDİRİM

Üreticiler, istisna kapsamİnda satİn aldİklarİ fuel oilleri ve/veya motorinleri yalnİzca elektrik üretiminde yakİt olarak kullanmalarİ halinde, söz konusu istisna kapsamİndaki uygulamadan yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, söz konusu mallarİn üreticiler tarafİndan İsİnma, test (YİD modeli santrallarİn herhangi bir doĞalgaz kesintisi halinde ikincil yakİta geçebilmek için yapacaĞİ deneme amaçlİ faaliyetleri hariç), yaĞlama ve benzeri amaçlarla doĞrudan elektrik üretim faaliyetine yönelik olmaksİzİn yardİmcİ madde veya sarf malzemesi olarak kullanİlmasİ halinde ise bu istisna kapsamİndaki uygulamadan yararlanİlmasİ mümkün olmayacaktİr.

Üreticiler, daĞİtİcİlardan satİn aldİklarİ fuel oil ve/veya motorin miktarlarİna iliŞkin bilgiler ve bu mallarİ kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktarlarİ bilgileri ile sanayi ve/veya ticaret odalarİndan aldİklarİ kapasite raporlarİnİn aslİ veya iŞletme yetkililerince kaŞe tatbik edilerek onaylanmİŞ bir örneĞini, her takvim yİlİnİn ilk altİ aylİk 1 inci dönemi ve kalan altİ aylİk 2 nci dönemlerini takip eden aybaŞİndan itibaren 1 aylİk süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİna, bu BakanlİĞİn belirleyeceĞi usul ve esaslara uygun olarak göndereceklerdir. Söz konusu Bakanlİk üreticilerden gelen bilgileri kontrol edip deĞerlendirerek ve gerektiĞinde bu Bakanlİk ve/veya BakanlİĞİn görevlendireceĞi KuruluŞ tarafİndan yerinde denetim yapİlarak, bu bildirim ve denetimler hakkİndaki görüŞlerini, üreticilerin bildirim veya denetim tarihini takip eden aybaŞİndan itibaren en geç iki ay içinde Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİna bildirecektir.

6. USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SORUMLULUK

DaĞİtİcİlar ve üreticilerin bu TebliĞde belirtilen usul ve esaslara uymamalarİ halinde, adlarİna 213 sayİlİ Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarİnca özel usulsüzlük cezasİ uygulanacaktİr.

DaĞİtİcİlar ve üreticilerin bu TebliĞ ile belirlenen usul ve esaslara uymamalarİ nedeni ile vergi ziyaİna sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uĞratİlan vergi bunlar adİna tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaİ cezasİ uygulanİr.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİ bildirim formlarİnİ süresinde göndermeyen üreticileri, bildirim formlarİnİn gönderilmesi gereken ayİ izleyen ayİn 20 nci günü akŞamİna kadar Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİna bildirmek zorundadİr. Söz konusu üreticiler Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİ tarafİndan vergi incelemesine sevk edilecektir. Yapİlan vergi incelemesi sonucunda, herhangi bir vergi tarh edilmesi, bu vergiye iliŞkin olarak vergi ziyaİ cezasİ, gecikme faizi veya gecikme zammİ uygulanmasİ halinde, tarh edilen vergi, uygulanan ceza, faiz ve zamlar vade tarihine kadar ödenmez ise vergi daireleri üreticilerin istisna kapsamİnda fuel oil satİn alma izin belgesi veya istisna kapsamİnda motorin satİn alma izin belgelerini dondurarak, bu üreticilerin istisna kapsamİnda mal alİŞlarİnİ durduracaktİr.

Üreticilerin iŞi bİrakmalarİ halinde, bu TebliĞde belirtilen bildirim formunu iŞi bİrakma tarihini takip eden ay baŞİndan itibaren 1 ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİna göndermeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarİnİ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlİĞİna göndermeyenler, söz konusu Bakanlİk tarafİndan Gelir İdaresi BaŞkanlİĞİna bildirilmeleri üzerine vergi incelemesine sevk edilecektir.

B) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1.TEMİNAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Bu TebliĞin yayİmİ tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 1 Seri No.lu ÖTV Genel TebliĞinin10 (9.1.) ve (16.3.)  bölümlerinde aŞaĞİdaki deĞiŞiklikler yapİlmİŞtİr.

1.1. TebliĞin (9.1./b) no.lu bölümünün son cümlesi TebliĞ metninden çİkarİlmİŞ ve söz konusu bölüme aŞaĞİdaki paragraflar eklenmiŞtir.

“Öte yandan, son iki takvim yİlİnda düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müŞavir üretim raporlarİnda tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda bu TebliĞde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanİldİĞİ belirtilen mal miktarlarİ esas alİnmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sİnİrlİ olmak üzere, yukarİda belirlendiĞi Şekilde hesaplanan teminat tutarİnİn % 5’i kadar teminat verilmek suretiyle tecil iŞlemi yaptİrİlabilecektir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarİ için % 5 oranİnda teminat verilmek suretiyle tecil iŞlemi gerçekleŞtirilecektir. (I) sayİlİ listenin (B) cetvelindeki mallarİ, (I) sayİlİ listede yer almayan mallarİn üretiminde kullandİĞİnİ tevsik edemeyen imalatçİlara tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda yapİlan mal teslimlerinde % 5 oranİnda indirimli teminat uygulamasİndan yararlanİlmasİ mümkün bulunmamaktadİr.

İmalatçİlar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacİyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu raporlarİn birer örnekleri ile baĞlİ bulunduklarİ vergi dairelerine baŞvuracaklardİr. Bu baŞvuru üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi satİcİlarİn vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarİnca tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda gerçekleŞen kullanİm miktarlarİna dair teyit alarak, imalatçİlarİn indirimli teminattan yararlanabilecekleri azami miktarİ bu raporlara istinaden hesaplayacak ve bu tebliĞ ekinde (EK:22) olarak yer alan “ Tecil -Terkin Kapsamİnda %5 Oranİndaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İliŞkin Bilgi Formu”nu düzenleyerek imalatçİlara verecektir.

İmalatçİlar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek iŞlem yaptİrmak suretiyle indirimli teminattan yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sİrasİnda teslim yapİlan miktarla sİnİrlİ olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaŞe tatbik edilerek imzalanacaktİr. Bu Şekilde kayİt düŞülen belgenin imalatçİ tarafİndan kaŞe ve imza ile onaylanmİŞ bir nüshasİ ÖTV mükellefine verilecektir.

DiĞer taraftan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan imalatçİlarİn, tecil-terkin kapsamİnda kullanacaklarİ mallarİ doĞrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alİnan formu gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarİ için % 5 oranİnda teminat vererek ithalat iŞlemini gerçekleŞtirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri ithalat sİrasİnda ithal edilen miktarla sİnİrlİ olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik edilerek onaylanacaktİr. Bu Şekilde kayİt düŞülen belgenin imalatçİ tarafİndan kaŞe ve imza ile onaylanmİŞ bir nüshasİ gümrük idaresine verilecektir.

(EK:22) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanİlabilecek azami miktarİn aŞİlmasİ halinde, aŞİlan kİsİm için indirimli teminattan yararlanİlamayacaĞİ tabiidir.

Örnek 1: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçİ (A) tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda kauçuk imalinde kullanmak üzere (I) sayİlİ listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasİnda yer alan heavy neutral isimli baz yaĞİndan 2005 yİlİ aralİk ayİnda 800 kg., 2006 yİlİ ocak ayİnda 700 kg., haziran ayİnda 600 kg. satİn almİŞ, 2006 yİlİnİn ekim ayİnda ise 500 kg. ithal etmiŞtir. 2005 yİlİ aralİk ayİnda satİn alİnan mal ve 2006 yİlİnİn ocak ayİnda satİn alİnan malİn tamamİ ile 2006 yİlİ haziran ayİnda satİn alİnan malİn 300 kg.’İ; ekim ayİnda ithal edilen maldan ise 200 kg.’İ süresinde kauçuk imalinde kullanİlmİŞtİr. 2005 yİlİ ve 2006 yİlİnda satİn alİnan 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasİnda yer alan heavy neutral isimli baz yaĞİn tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda kullanİldİĞİna dair YMM üretim raporlarİ, 2006 ve 2007 yİllarİnda imalatçİ (A)’nİn mal satİn aldİĞİ ÖTV mükelleflerinin vergi dairesine süresinde ibraz edilmiŞtir. İthal edilen malİn kullanİmİna iliŞkin YMM üretim raporu ise 2007 yİlİnda kendisinin baĞlİ olduĞu vergi dairesine süresinde ibraz edilmiŞtir. İmalatçİ (A) indirimli teminattan yararlanabilmek amacİyla söz konusu raporlarİn birer örneĞini eklediĞi bir dilekçe ile baĞlİ bulunduĞu vergi dairesine 2008 yİlİ ekim ayİnda baŞvuruda bulunmuŞtur.

Buna göre, imalatçİ (A)’nİn 2008 yİlİnda % 5 oranİnda indirimli teminattan yararlanabileceĞi azami miktar; 2006 takvim yİlİ raporlarİnda tecil-terkin kapsamİnda kullanİldİĞİ tespit edilen 800 kg. ve 2007 takvim yİlİ raporlarİnda tecil-terkin kapsamİnda kullanİldİĞİ tespit edilen 1.200 kg. olmak üzere, toplam 2.000 kg. olacaktİr.

DiĞer taraftan, son iki takvim yİlİndaki vergi inceleme veya yeminli mali müŞavir üretim raporlarİnİ ibraz ederek (EK:22) bilgi formunu alan imalatçİlar takip eden takvim yİlİ veya yİllarİnda verecekleri söz konusu raporlara istinaden %5 oranİndaki indirimli teminattan yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu uygulamadan takip eden yİllarda da yararlanmak isteyen imalatçİlar, (EK:22) bilgi formuna esas teŞkil eden son iki takvim yİlİnİ takip eden takvim yİlİna iliŞkin vergi inceleme veya yeminli mali müŞavir üretim raporlarİ ile birlikte kendilerinde mevcut bulunan (EK:22) bilgi formunu vergi dairelerine ibraz edeceklerdir.

Vergi dairelerince, kendilerine ibraz edilen (EK:22) bilgi formunda varsa azami miktardan kullanİlmayan miktarlar ile yeni ibraz edilen raporlarda yukarİda belirlendiĞi Şekilde tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda kullanİldİĞİ tespit edilen mal miktarlarİ esas alİnmak suretiyle imalatçİlara %5 oranİnda indirimli teminattan yararlanabilecekleri yeni bilgi formu düzenlenebilecektir. Vergi daireleri imalatçİlardan aldİklarİ bilgi formlarİnİ ise muhafaza edeceklerdir.

Örnek 2: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçİ (A) için ilgili vergi dairesi, 2006 ve 2007 takvim yİlİ raporlarİnda tecil-terkin kapsamİnda kullanİldİĞİ tespit edilen toplam 2.000 kg. için indirimli teminat kapsamİnda alİnabilecek azami miktar tespiti yapmİŞ ve imalatçİ (A)’nİn baŞvurusu üzerine (EK:22) bilgi formu düzenleyerek 2008 yİlİ ekim ayİnda kendisine vermiŞtir. İmalatçİ (A) 2006 yİlİ haziran ayİnda satİn aldİĞİ 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasİnda yer alan heavy neutral isimli baz yaĞİndan stokta kalan 300 kg. ve 2006 yİlİ ekim ayİnda ithal edilen aynİ  maldan stokta kalan 300 kg.’İ tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda süresinde kauçuk imalinde kullanmİŞtİr. ÖTV mükellefinden satİn alİnan  2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numaralİ heavy neutral isimli baz yaĞİn tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda üretimde kullanİldİĞİna dair YMM üretim raporlarİndan, satİn alİnan mala iliŞkin üretim raporu imalatçİ (A)’nİn mal satİn aldİĞİ ÖTV mükellefinin baĞlİ olduĞu vergi dairesine, ithal edilen malİn kullanİmİna iliŞkin üretim raporu ise kendisinin baĞlİ olduĞu vergi dairesine, 2008 yİlİ mart ayİnda ibraz edilmiŞtir.

İmalatçİ (A), 2008 yİlİ mart ayİnda ibraz edilen YMM üretim raporlarİ ve kullandİĞİ (EK:22) bilgi formu ile baĞlİ bulunduĞu vergi dairesine baŞvurarak, (EK:22) bilgi formunun yenilenmesini talep etmiŞtir. BaŞvuru tarihi itibarİ ile imalatçİ (A)’nİn (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamİnda kalan miktar 500 kg.’dİr.

Buna göre, imalatçİ (A)’nİn baŞvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5 oranİnda indirimli teminattan yararlanabileceĞi azami miktar; 2006 ve 2007 takvim yİlİ raporlarİna istinaden verilmiŞ olan (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamİnda azami miktardan kalan kİsİm olan 500 kg. ile 2008 yİlİ mart YMM üretim raporlarİna istinaden tecil-terkin kapsamİnda kullanİldİĞİ tespit edilen 600 kg. olmak üzere toplam, 1.100 kg. olacaktİr.

İlgili vergi dairesince eski bilgi formunda yer alan indirimli teminat için kullanİlmayan miktarlarİn aktarİlmasİ suretiyle yeni (EK:22) bilgi formu düzenlenerek imalatçİ (A)’ya verilecek ve imalatçİ (A)’dan alİnan eski bilgi formu ise muhafaza edilecektir. İndirimli teminat kapsamİnda alİnabilecek azami miktarİn tespiti amacİyla kullanİlan geçmiŞ yİl raporlarİ sonraki yİl azami miktarİn tespitinde esas alİnmayacaktİr.

Ayrİca, normal teminat veya indirimli teminat verilerek tecil edilen verginin terkin edilmesi sİrasİnda, mükelleflerin vergi dairelerine gönderilen söz konusu raporlarİna istinaden tecil edilen verginin kİsmen terkin edilmesi ve bunlara iliŞkin teminatlarİn kİsmen çözülmesi mümkün bulunmaktadİr. ”

1.2. TebliĞin (9.1./c) no.lu bölümünün ikinci cümlesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.

“Bu kapsamda malİn teslim edildiĞi dönem beyannamesine alİcİnİn verdiĞi “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanİlan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamİnda %5 Oranİndaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İliŞkin Bilgi Formu”nun satİcİ tarafİndan aslİnİn aynİ olduĞu kaŞe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmİŞ fotokopileri eklenecektir.”

1.3. TebliĞin (9.1./e) no.lu bölümünün dördüncü cümlesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.

“Bu döneme iliŞkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarİda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanİlan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamİnda %5 oranİndaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İliŞkin Bilgi Formu”nun onaylİ örneĞi eklenecektir.”

1.4. TebliĞin (16.3.) no.lu bölümünün ikinci paragrafİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.

“Öte yandan, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin % 51’i veya daha fazlasİ bunlara ait olan kuruluŞlar ile özelleŞtirme kapsam ve programİna alİnmİŞ olup hisselerinin yarİsİndan fazlasİ kamuya ait olan kuruluŞlardan teminat aranmayacaktİr. (I) sayİlİ listenin (B) cetvelindeki mallarİn tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda kullanİlmak üzere ithalinde, ithalatçİlar, bu TebliĞin (9.1./b) bölümünde yer alan açİklamalar çerçevesinde (EK:22) “Bilgi Formu”nda belirtilen indirimli teminattan yararlanİlabilecek azami miktarla sİnİrlİ olmak kaydİyla,% 5 oranİnda teminat vererek ithalat iŞlemini gerçekleŞtirebileceklerdir.

(I) sayİlİ listenin (B) cetvelindeki mallarİn Kanunun 8/1 inci maddesi uyarİnca tecil-terkin uygulamasİ kapsamİnda ithali ile 2002/4930 sayİlİ Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarİnca aynİ cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanİlmak üzere ithalinde, imalatçİlar tarafİndan düzenlenen TebliĞ ekindeki (EK:14) “Talep ve Taahhütname” de gümrük idaresine verilecektir.”

1.5. TebliĞin (16.3.) no.lu bölümünün dördüncü paragrafİnİn son cümlesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.

“İthalat iŞlemi tamamlandİktan sonra gümrük idaresi, TebliĞ ekinde (EK:11) olarak yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu”nu düzenleyerek bu formla birlikte, indirimli teminattan yararlanİlan dönemler için ithalatçİ imalatçİlardan alİnan “Tecil -Terkin Kapsamİnda % 5 oranİndaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İliŞkin Bilgi Formu”nun bir örneĞini on gün içinde ithalatçİnİn baĞlİ olduĞu vergi dairesine gönderecektir.”

2. ÖTV ORANLARI VEYA TUTARLARI

1 Seri No.lu ÖTV Genel TebliĞinin (11.) bölümünün ilk paragrafİ aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞ ve ikinci ile üçüncü paragrafİ TebliĞ metninden çİkarİlmİŞtİr.

“ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 1 numaralİ fİkrasİnda, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karŞİlarİnda belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alİnacaĞİ hükme baĞlanmİŞ olup, (I) sayİlİ listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri itibarİyla maktu vergi tutarlarİ, (III) sayİlİ listelerdeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarİ ve nispi vergi oranlarİ, (II) ve (IV) sayİlİ listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranlarİ belirlenmiŞtir.”

3. BEYANNAME BİLGİLERİNİN DOĞRU OLMAMASI

1 Seri No.lu ÖTV Genel TebliĞinin (12.2.) bölümünün son paragrafİndan önce gelmek üzere aŞaĞİdaki paragraf eklenmiŞtir.

“Elektronik ortamda veya kaĞİt ortamda verilen beyannamelerde  matrah ve vergi tutarİ dİŞİnda, G.T.İ.P. numaralarİnİ, mal ölçü birimlerini, açİklama ve eklerdeki bilgileri doĞru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkİnda 213 sayİlİ Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarİnca ikinci derece usulsüzlük cezasİ uygulanİr.”

TebliĞ olunur.

__________________________________

1       12.6.2002 tarihli ve 24783 sayİlİ Resmî Gazete'de yayİmlanmİŞtİr.

2       26.07.2008 tarihli ve 26948 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

3       3.3.2001 tarihli ve 24335 mükerrer sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

4       19.12.1984 tarihli ve 18610 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

5       20.12.2003 tarihli ve 25322 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

6          31.03.2007 tarihli ve 26479 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

7       25.2.1930 tarihli ve 1433 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

8       12.4.1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

9       10.1.1961 tarihli ve 10703 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

10     30.7.2002 tarihli ve 24831 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanmİŞtİr.

"Özel Tüketim Genel TebliĞi Teminat Uygulamalarİ DeĞiŞiklik Eklerinin Tamamİnİ İndirmek İçin Dosyayİ İndir Butonuna Tİklayİnİz."

 E-Posta :  
Şifre :