2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ 25 EKİM 2008


25 Ekim 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayİ : 27035

TEBLİĞ

            Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİndan:

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ,

KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE

DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR

KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2008/59)

 

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu TebliĞin amacİ, 2008 yİlİ ürünü kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ üreterek satİŞİnİ yapan  üreticilere destekleme primi ödenmesine iliŞkin usul ve esaslarİ belirlemektir.

            Dayanak

            MADDE 2 – (1) Bu TebliĞ 29/7/2007 tarih ve 26597 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, YaĞlİk AyçiçeĞi, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mİsİr, Aspir ve ZeytinyaĞİ Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2007/12415 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ esas alİnarak hazİrlanmİŞtİr.

            Tanİmlar

            MADDE 3 – (1) Bu TebliĞde yer alan terimlerin tanİmlarİ aŞaĞİda belirtilmiŞtir.

            a) Banka: T.C. Ziraat Bankasİ Anonim Şirketi’ni, 

            b) Bakanlİk: Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ’nİ,

            c) Çiftçi Kayİt Sistemi YönetmeliĞi: SaĞlİklİ tarİm politikalarİnİn oluŞturulmasİ için kurulan Çiftçi Kayİt Sisteminin güncellenmesi, geliŞtirilmesi ve tarİmsal ürünlerin denetlenebilir, izlenebilir bir Şekilde yürütülmesine iliŞkin Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan yürütülen YönetmeliĞi,

            ç) ÇKS: Çiftçi Kayİt Sistemini,

            d) İl Komisyonu: Vali veya görevlendireceĞi Vali Yardİmcİsİ baŞkanlİĞİnda; Bakanlİk, Maliye BakanlİĞİ, Sanayi ve Ticaret BakanlİĞİ, Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüĞü, Ziraat Odalarİ BirliĞi, Sanayi Odalarİnİn ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsasİ temsilcisinden oluŞturulur.

            e) İlçe Komisyonu: Kaymakam baŞkanlİĞİnda; Bakanlİk, Maliye BakanlİĞİ,   Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüĞü ve İlçe Ziraat Odasİ temsilcilerinden oluŞturulur.

            f) Kararname: 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, YaĞlİk AyçiçeĞi, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mİsİr, Aspir ve ZeytinyaĞİ Üreticilerine Destekleme  Primi Ödenmesine Dair 29/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ’nİ,

            g) Prim veya destekleme primi: Kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ  üreticilerine Kararname uyarİnca yapİlacak ödemeyi,

            Ğ) Prim kayİt formu: BaŞvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas üretim, verim, tohumluk, ürün satİŞ bilgileri ve prime esas deĞerlendirmenin yer aldİĞİ sistemden alİnacak belgeyi,

            h) Tarİmsal  Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarİm Kanunu’nun 17 nci maddesi ile verilen görevleri yerine getirmek üzere oluŞturulan Kurulu,

            İ) Tasiriye faturasİ: Maliye BakanlİĞİ tarafİndan bastİrİlan, müteselsil seri ve sİra numarasİ taŞİyan, vergi dairesine kayİtlİ gerçek ve tüzel kiŞi niteliĞindeki zeytin sİkma tesislerince gerçek kiŞi üreticiden teslim alİnan zeytinin sİkma bedeli karŞİlİĞİnda düzenlenen ve üreticinin adİ soyadİ, açİk adresi (baĞlİ olduĞu il, ilçe ve köyünü gösterir Şekilde), üretici tarafİndan getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yaĞ miktarİnİ gösterir faturayİ,

            i) Üretici: 2008 yİlİnda çiftçi kayİt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayİtlİ olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiĞi il/ilçe tarİm müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel (kamu tüzel kiŞilikleri hariç) kiŞileri,

            ifade eder.

            Destekleme primi uygulama alanİ, ödeme esaslarİ, ödeme yer ve zamanİ, ödeme Şekli

            MADDE 4 – (1) Alİm satİm iŞlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleŞmesi koŞuluyla; kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ (ham rafinajlİk veya natürel) üreticileri ile bu ürünlerin tohumluk üretici kuruluŞlarİ (BakanlİĞİmİzda kayİtlİ)  ile sözleŞmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanİr.

            (2) Üreticiler tarafİndan üretilen ve kamu kuruluŞlarİna yapİlan kütlü pamuk teslimatlarİ için bu TebliĞin 6 ncİ maddesinde belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydİyla prim ödenir. Kamu kuruluŞlarİna tüccar tarafİndan yapİlan satİŞ ve teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarİn üreticiden yaptİĞİ alİm miktarlarİ ile uyumlu bir Şekilde her bir üretici adİna ayrİ ayrİ düzenlenir. Bu belge tüccar tarafİndan üreticiye teslim edilir.

            (3) Tarİmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafİndan, 2008 yİlİ ürünü destekleme primi miktarlarİ kilogram baŞİna; kütlü pamuk için 30 YKr (sertifikalİ 36 YKr), yaĞlİk ayçiçeĞi için 21 YKr, soya fasulyesi için 23 YKr (sertifikalİ 27,5 YKr), kanola için 23 YKr, dane mİsİr için 4 YKr, aspir için 23 YKr ve zeytinyaĞİ için 21 YKr olarak belirlenmiŞtir. Bu karar Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan düzenlenecek genelge ile Bakanlİk İl Müdürlüklerine bildirilir.

            (4) Üreticiler, bu TebliĞin 6 ncİ maddesinde istenen belgeler ve farklİ il/ilçelerde gerçekleŞtirdiĞi üretim ve satİŞlar ile ilgili tüm belgeleri sadece ÇKS’ye baŞvurduĞu il/ilçe Komisyonlarİna ibraz eder.

            (5) Önceki yİllara ait destekleme primi ödemeleri için haklarİnda destekleme primi ödemelerinden beŞ yİl süreyle yararlandİrİlmamalarİ yönünde karar alİnan üreticilerin baŞvurularİ, (Ek-2) de yer alan taahhütname ile kabul edilir.

            (6) 5’inci fİkrada belirtilen üreticilerin, 2008 yİlİ destekleme primi ödemeleri için ödeme aŞamasİna gelinceye kadar tüm iŞ ve iŞlemleri (ÇKS kaydİ, arazi tespitleri, baŞvuru sİrasİnda istenecek diĞer belgeler) yapİlİr. Kararİn zaman içerisinde üretici lehine bozulmasİ halinde, Komisyon Kararİ ile ödeme yapİlİr, aksi durumda müracaat dosyalarİ Komisyon Kararİ ile kapatİlİr.

            (7) Ayrİca, sertifikalİ tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarİnİn % 20’si oranİnda fazla ödeme yapİlİr.

            (8) İl komisyonlarİ, ödemeye esas yapacaklarİ incelemelerin sonuçlanmasİnİ müteakiben ÇKS’den aldİklarİ ve onayladİklarİ il icmal listelerini BakanlİĞa gönderir. Bakanlİk ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarİnİ ödemelerin yapİlabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderir. Gerekli kaynaĞİn banka Şubelerine aktarİlmasİndan sonra prim ödemeleri yapİlİr.

            Ödemelere iliŞkin görev ve yetkiler

            MADDE 5 – (1) Kararnamede yer aldİĞİ üzere  destekleme prim ödemelerine esas iŞlemlerin yürütülmesini ve denetimini saĞlayacak tedbirleri almaya Bakanlİk yetkili olup, bu amaçla yapİlacak çalİŞmalarda gerektiĞinde diĞer kamu kurum ve kuruluŞlarİ, kooperatifler, ziraat odalarİ ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanİlİr.

            (2) Buna göre uygulamanİn yürütülmesi amacİyla il ve ilçe komisyonlarİ oluŞturulur.

            (3) İl/ilçe komisyonlarİ hazİrlanacak olan çalİŞma planİna ve gündeme göre toplanarak bu TebliĞ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluĞu ile karar alİr.

            (4) İlçe komisyonlarİ;

            a) Her ürün için üretici bazİnda bir dosya açar.

            b) Üretici ve ürün bazİnda arazi miktarlarİnİ belirlemek için, Bakanlİk tarafİndan yürütülen ÇKS gereĞi yapİlan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alİr. Bu tespitler ayrİca tutanaĞa baĞlanİr.

            c) BaŞvuru dilekçesi (Ek-1) ve 2008 yİlİ ÇKS kayİtlarİnda farklİ il ve ilçelerde üretim yaptİĞİnİ beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazİnda ekim alanlarİ/aĞaçlarİn bulunduĞu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas alİnan ortalama verimleri ve dekara kullanİlan sertifikalİ tohum miktarlarİnİ (kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapİldİĞİ yerin il/ilçe Komisyonlarİndan isteyerek deĞerlendirmede dikkate alİr.

            ç) Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri deĞerlendirerek her ürün için ilçe ve köy bazİnda prime esas alİnabilecek ortalama verimleri ve/veya bu verimlere iliŞkin olarak ortalama tohumluk kullanİm miktarlarİnİ; birinci /ikinci ürün, sulu/kuru ve sertifikalİ/sertifikasİz tohumluk kullanİmİ Şeklinde belirler.

            d) Komisyon prime esas üretim yapİlan arazi ve bu arazide üretim ile ürün satİŞlarİna ait belgelere dayalİ bilgilerin yer aldİĞİ sistemden alİnacak prim kayİt formu üzerindeki kriterleri dikkate alarak karŞİlaŞtİrma yapar. Ayrİca, zeytinyaĞİnda üretim miktarİnİn belirlenmesinde tasiriye faturasİnİ da dikkate alİr.

             e) Alİcİnİn usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediĞi ve üreticiler tarafİndan komisyona ibraz edilen alİm satİm belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve/veya borsa alİm satİm beyannamesi ve tasiriye faturasİ fotokopileri üzerine “Aslİ GörülmüŞtür” ibaresini yazarak alİr. Asİl nüshalarİ üzerine görünür Şekilde “2008 yİlİ kütlü pamuk/yaĞlİk ayçiçeĞi/soya fasulyesi/kanola/dane mİsİr/aspir/zeytinyaĞİ primi ödemesinde esas alİnmİŞtİr” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asİllarİnİn üretici tarafİndan beŞ yİl saklanmasİ zorunludur.

            f) Sertifikalİ kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanİmİyla ilgili mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiĞi satİŞ faturasİ ile karŞİlaŞtİrİr ve deĞerlendirme sonucunda sertifikalİ tohum kullanİlarak gerçekleŞtirilen üretime ilave  destekleme primi verilir.

            g) Pamuk çİrçİr ve prese fabrikalarİnİn faaliyet dönemine ait tüm bilgileri kontrol eder. Pamuklarİn Çİrçİrlanmasİ, Preslenmesi ve Depolanmasİnİn Denetlenmesine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren çİrçİr prese fabrikalarİnİn düzenlemiŞ olduĞu alİm satİm belgesine istinaden destekleme primi ödemesi yapİlİr.

            Ğ) Destekleme priminden, 2008 yİlİnda ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayİtlİ olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiĞine iliŞkin il/ilçe tarİm müdürlüklerine müracaat eden çiftçilerin beyanlarİ, ilgili köy muhtarİ ve azalarİn onayİ ile köy bazlİ desteklemeye tabi olabilecek toplam üretim alanİnİn, il/ilçe müdürlüklerince yapİlan köy bazlİ toplam üretim alanİ tespitlerine uygun olmasİ koŞulu ile aksi ispatlanİncaya kadar verilen beyanlara itibar edilir.

            h) Prime esas ekim/zeytinlik alanİnİ, üretim miktarİnİ ve ödenecek toplam prim miktarİnİ her bir ürün için ayrİ ayrİ gösterecek Şekilde ÇKS’den alacaĞİ icmalleri ilçelerde ve köylerde on gün süreyle askİda bİrakİr. Askİya çİkma ve indirme tarih ve saati tutanaĞa baĞlanİr. TutanaĞİn muhtar ve/veya aza tarafİndan güncel tarihle imzalanmasİ saĞlanİr. Askİ süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doĞru kabul edilir. Daha sonra yapİlacak itirazlar deĞerlendirmeye alİnmaz ve herhangi bir hak doĞurmaz. Bu süre zarfİnda yapİlacak itirazlarİn deĞerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazİnda icmallerde düzeltme yapİlmİŞ ise icmaller sistemden tekrar alİnİr. Üretici bazİnda icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleŞmiŞ ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasİnİ baĞlİ bulunduklarİ il komisyonu’na gönderir.

            (5) İl komisyonlarİ;

            a) Merkez ilçe ve baĞlİ köylerde ilçe komisyonlarİnİn yapmakla yükümlü olduklarİ görevleri yapar.

            b) İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarİnİ, üretim miktarlarİnİ ve ödenecek toplam prim miktarlarİnİ her bir ürün için ayrİ ayrİ gösterecek Şekilde ÇKS’den alarak mevcut bilgileri ilçe komisyonlarİndan intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karŞİlaŞtİrİr ve il icmalini imzalar.

            c) Ödemeye iliŞkin komisyon kararİnİn bir nüshasİnİ ilçe komisyonlarİna, il icmalinin ve ödemeye iliŞkin komisyon kararİnİn orijinal bir nüshasİnİ da BakanlİĞa gönderir.

            (6) Bakanlİk; il ve ilçe komisyonlarİ tarafİndan belirlenen ödemeye esas icmaller ve komisyon kararlarİnİ göz önüne alarak, bütçe imkânlarİ dâhilinde ülke genelinde, ödemeye esas deĞerleri belirlemeye yetkilidir.

            Prim ödemesi için kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ üretimi yaparak satan üreticilerden komisyonlarca istenen belgeler ve yapİlacak iŞlemler

            MADDE 6 – (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapİlacak iŞlemler aŞaĞİda belirtilmiŞtir.

            a) BaŞvuru dilekçesi (Ek-1),

            b) Kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ için; alİm satİm belgesi (müstahsil makbuzu veya  fatura) ve/veya borsa alİm satİm beyannamesi,

            c) Tasiriye faturasİ (ZeytinyaĞİ için gerekli olan tasiriye faturalarİnİn tarihi, hasat baŞlangİç tarihi ile son baŞvuru tarihi arasİnda olmalİdİr.),

            ç) Üretici adİna düzenlenmiŞ 2008 yİlİna ait varsa kütlü pamuk/soya fasulyesi sertifikalİ tohumluk faturasİnİn aslİ, kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr ve aspir ürünlerini  tohumluk üretici kuruluŞlarİ (BakanlİĞİmİzda kayİtlİ) ile sözleŞmeli üretim yapan üreticilerin aldİklarİ alİm satİm belgeleri,

            d) Belirtilen belgeler, iŞlenen tarİm arazisinin mülkiyeti eŞi ve/veya birinci derece akrabalarİna (anne, baba ve çocuklarİna) ait ise maliklerin onaylarİnİn bulunduĞu muvafakatname ve ürün satİŞİ yapan kiŞinin vukuatlİ nüfus kayİt örneĞi, tüzel kiŞiliklerde ise yetki belgesi istenir.

            (2) Komisyonca istenecek tüm belgelerin asİllarİnİn kaybolmasİ veya zayi olmasİ durumunda; belgeyi düzenleyen kiŞi veya kuruluŞtaki nüshasİnİn noterce tasdikli örneĞi dikkate alİnacaktİr. Ancak, birlikler ve borsalar tarafİndan verilen belgelerin kaybolmasİ veya zayi olmasİ durumunda; “Bu belge, aslİnİn zayi olmasİ nedeniyle kiŞinin müracaatİna binaen verilmiŞtir” ibaresi yazİlmİŞ ve tasdik edilmiŞ olmasİ kaydİyla, komisyonlarca geçerli sayİlİr.

            (3) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son baŞvuru tarihi Tarİmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca belirlenir. Bu tarihten sonraki baŞvurular kesinlikle kabul edilmez.

            a) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son baŞvuru tarihi kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr ve aspir için 3/4/2009, olarak belirlenmiŞtir. Bu tarihten sonraki baŞvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

            b) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyaĞİ üreticilerinin tasiriye faturalarİ ile yapİlacak son baŞvuru tarihi 5/6/2009, ancak bu tarihten sonra satİlan zeytinyaĞlarİna ait alİm satİm belgelerinin son teslim tarihi ise 2/10/2009 olarak belirlenmiŞtir. Bu tarihten sonraki baŞvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

            Prim uygulamasİ dİŞİnda kalan haller

            MADDE 7 – (1) Prim uygulamalarİndan;

            a) 2008 yİlİ ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayİtlİ olmayanlar,

            b) ÇKS’de kayİtlİ olduĞu yer dİŞİnda baŞka yerde prime müracaat edenler,

            c) 2008 yİlİ ÇKS’de kayİtlİ olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

            ç) Ara ziraati olarak üretim yapan üreticiler, 

            d) Rafine edilmiŞ zeytinyaĞİ üretenler,

            yararlanamazlar.

            Hukuki ve cezai sorumluluk

            MADDE 8 – (1) Haksİz yere yapİlan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammİ ile birlikte, anİlan Kanun hükümlerine göre geri alİnİr. Haksİz ödemenin yapİlmasİnda ödemeyi saĞlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kiŞiler geri alİnacak tutarlarİn tahsilinde müŞtereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapİlan ödemeler hariç haksİz yere yararlandİĞİ tespit edilen üreticiler, 5 yİl süreyle hiçbir destekleme programİndan yararlandİrİlmazlar.

            Yürürlük

            MADDE 9 – (1) Bu TebliĞ yayİmlandİĞİ tarihte yürürlüĞe girer.

            Yürütme

            MADDE 10 – (1) Bu TebliĞ hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.

            ÇalİŞma ve Sosyal Güvenlik BakanlİĞİndan:

 E-Posta :  
Şifre :