İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


22 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28743 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

 1206.00.91.00.19

 Diğerleri

675

 1206.00.99.00.19

 Diğerleri

675

 1208.90.00.00.11

 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

675

 1512.11.91.00.00

 Ayçiçeği tohumu yağı

1.500

* Ton: Brüt ağırlık                                                                                                                                                              ”

 MADDE 2  Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ibaresiEkonomi Bakanlığınca olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

MADDE 4  Aynı Tebliğe ekli Ek 1de yer alan T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA ibaresi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Tebliğe ekli Ek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                                                                                                                                                      EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

 İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

MADDE 6  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
E-Posta :  
Şifre :