28.11.2007 TARIHLI RESMI GAZETE BAKANLAR KURULU KARARI(SOYA FASULYESİ GV İNDİRİMİ)


28 Kasİm 2007 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayİ : 26714
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayİsİ : 2007/12811
             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararİna Ek Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Devlet BakanlİĞİnİn 2/11/2007 tarihli ve 40662 sayİlİ yazİsİ üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayİlİ Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayİlİ Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayİlİ Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayİlİ Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayİlİ Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2007 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
           BaŞbakan
           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                 M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.           Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.           Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                    Devlet Bakanİ
 M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                             N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK
        Devlet Bakanİ                               Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ                             Devlet Bakanİ
 M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                             M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY
        Devlet Bakanİ                               Adalet Bakanİ                        Millî Savunma Bakanİ                       İçiŞleri Bakanİ
       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                               H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK
      DİŞiŞleri Bakanİ                              Maliye Bakanİ                         Millî EĞitim Bakanİ            Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ
        B. ATALAY                                B. YILDIRIM                              M. M. EKER                                 F. ÇELİK
      SaĞlİk Bakanİ V.                           UlaŞtİrma Bakanİ                  Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ    ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ
 M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                             N. ÇUBUKÇU                             V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanİ       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ    Kültür ve Turizm Bakanİ V.          Çevre ve Orman Bakanİ
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ’nİn eki İthalat Rejimi Kararİna ekli I Sayİlİ Listede yer alan ve aŞaĞİdaki Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonlarİ (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karŞİlarİnda gösterildiĞi Şekilde yeniden düzenlenmiŞtir.
 
TABLO
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
MAK.
B-HER.
D.Ü.
1001.10.00.00.19
DiĞerleri
5
5
0
5
1001.90.99.00.11
Ekmeklik buĞday
8
8
0
8
1001.90.99.00.12
Mahlut
8
8
0
8
1001.90.99.00.13
Kaplİca (kİzİl) buĞday
8
8
0
8
1002.00.00.00.00
Çavdar
8
8
0
8
1003.00.90.00.11
Beyaz arpa
0
0
0
0
1003.00.90.00.12
Maltlİk arpa
0
0
0
0
1003.00.90.00.19
DiĞerleri
0
0
0
0
1004.00.00.00.19
DiĞerleri
8
8
0
8
1005.90.00.00.19
DiĞerleri
35
35
0
35
1007.00.90.00.00
DiĞerleri
35
35
0
35
1104.30.90.00.00
DiĞer hububat
10
10
0
10
1201.00.90.00.00
DiĞerleri
8
8
0
8
 
             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.
 
 


E-Posta :  
Şifre :