2007 EYLÜL AYI YENI GÜMRÜK VERGISI ORANLARI


25 Eylül 2007 SALI
Resmî Gazete
Sayİ : 26654
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayİsİ : 2007/12596
             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararİna Ek Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Devlet BakanlİĞİnİn 7/9/2007 tarihli ve 33525 sayİlİ yazİsİ üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayİlİ Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayİlİ Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayİlİ Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayİlİ Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayİlİ Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2007 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
           BaŞbakan
           C. ÇİÇEK                                      H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.            Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.          Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                Devlet Bakanİ
 M. BAŞESGİOĞLU                      M. BAŞESGİOĞLU                       N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK
        Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ V.                           Devlet Bakanİ                         Devlet Bakanİ
 M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY
        Devlet Bakanİ                                 Adalet Bakanİ                       Millî Savunma Bakanİ                   İçiŞleri Bakanİ
       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK
      DİŞiŞleri Bakanİ                               Maliye Bakanİ                        Millî EĞitim Bakanİ          Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ
         R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK
        SaĞlİk Bakanİ                               UlaŞtİrma Bakanİ                 Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ    ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ
 M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanİ        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ     Kültür ve Turizm Bakanİ         Çevre ve Orman Bakanİ
 
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1 - (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararma ekli I Sayİlİ Listede yer alan ve aŞaĞİdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu   (G.T.İ.P.)   ve   ismi   belirtilen   maddelerin   gümrük   vergileri   karŞİlarİnda gösterildiĞi Şekilde yeniden düzenlenmiŞtir.
 
TABLO
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
EFTA
 
AB ve EFTA
MAK.
B-HER
D.Ü.
1206.00.91.00.19
DiĞerleri
12
12
0
12
1206.00.99.00.19
DiĞerleri
12
12
0
12
1507.10.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1511.10.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1511.90.11.00.19
DiĞerleri
22
22
0
22
1511.90.19.00.19
DiĞerleri
22
22
0
22
1511.90.99.00.11
Süper olein
22
22
0
22
1511.90.99.00.19
DiĞerleri
22
22
0
22
1512.11.91.00.00
AyçiçeĞi tohumu yaĞİ
22
22
0
22
1512.21.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1513.21.30.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1 kg. veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22
22
0
22
1513.21.90.00.11
Palm çekirdeĞi yaĞİ
22
22
0
22
1513.21.90.00.12
Babassu yaĞİ
22
22
0
22
1513.29.11.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1 kg. veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22
22
0
22
1513.29.19.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1513.29.50.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1 kg. veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22
22
0
22
1513.29.90.00.11
Palm çekirdeĞi yaĞİ
22
22
0
22
1513.29.90.00.19
Babassu yaĞİ
22
22
0
22
1514.11.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1514.91.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
1515.21.90.00.00
DiĞerleri
22
22
0
22
 
 
MADDE 2 - (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararİna ekli I Sayİlİ Listede yer alan 1206.00.91.00.19, 1206.00.99.00.19 ve 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarİnda yer alan eŞyalara iliŞkin dipnotlar yürürlükten kaldİrİlmİŞtİr.
MADDE 3 - (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.
 
 
 


E-Posta :  
Şifre :