TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR MART 2010


2 Mart 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayİ : 27509
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayİsİ : 2010/159
             Ekli “Türkiye Tarİm Havzalarİ Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yİlİ Ürünleri Fark Ödemesi DesteĞine Dair Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİnİn 1/3/2010 tarihli ve 109 sayİlİ yazİsİ üzerine, 5488 sayİlİ Tarİm Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             BaŞbakan
 
           C. ÇİÇEK                                      F. ÇELİK                               A. BABACAN                                      M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.              Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                             Devlet Bakanİ
 
           H. YAZICI                                   F. N.ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK
         Devlet Bakanİ                                 Devlet Bakanİ                             Devlet Bakanİ                                    Devlet Bakanİ
 
           E. BAĞIŞ                                    C. YILMAZ                               C. YILMAZ                                        S. ERGİN
         Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ V.                           Devlet Bakanİ                                     Adalet Bakanİ
 
        M. V. GÖNÜL                                B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanİ                           İçiŞleri Bakanİ                            DİŞiŞleri Bakanİ                                   Maliye Bakanİ
 
        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM
     Milli EĞitim Bakanİ                   Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ                    SaĞlİk Bakanİ                                   UlaŞtİrma Bakanİ
 
         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ
Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ              ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ           Sanayi ve Ticaret Bakanİ                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ
 
                                  E. GÜNAY                                                                                   V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanİ                                                                   Çevre ve Orman Bakanİ
 
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME
MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK
ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR
 
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1- (1) Bu Karar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ ile yürürlüĞe konulan Türkiye Tarİm Havzalarİnİn Belirlenmesine İliŞkin Karar’İn ekinde bulunan listede yer alan otuz adet tarİm havzasİnda, 2010 yİlİ üretim sezonunda üretilen ve satİŞİ yapİlan ürünlere verilecek fark ödemesi desteĞine iliŞkin usul ve esaslarİ belirlemek amacİyla hazİrlanmİŞtİr.
              (2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2010 yİlİ üretim sezonunda üretilerek satİŞİ yapİlan; yaĞlİk ayçiçeĞi, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir, zeytinyaĞİ, buĞday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerinin desteklenmesini kapsar.
             Destekleme uygulamalarİ
             MADDE 2- (1) AŞaĞİda belirtilen ürünlere karŞİlarİnda gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapİlİr.
 
DESTEĞE KONU ÜRÜNLER
Birime Destek (Kr/Kg)
YaĞlİk AyçiçeĞi
23
Kütlü Pamuk
Sertifikalİ
42
Sertifikasİz
35
Soya Fasulyesi
Sertifikalİ
35
Sertifikasİz
29,5
Kanola
27,5
Dane Mİsİr
4
Aspir
30
ZeytinyaĞİ  
30
BuĞday
5
Arpa, çavdar, yulaf, tritikale
4
Çeltik
10
Kuru Fasulye
10
Nohut
10
Mercimek
10
            
             (2) Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve deĞiŞtirmeye, bu Kararİn yürütülmesine iliŞkin diĞer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarİnİ belirlemeye, belirtilen amaçlar için tebliĞ çİkarmaya,T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş. ve diĞer kamu kurum, kuruluŞlarİ, birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.
             Destekleme koŞullarİ
             MADDE 3- (1) Desteklemelerden; çiftçi kayİt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayİtlİ olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiĞi il ve ilçe tarİm müdürlüklerince tespit edilen, kamu kurum ve kuruluŞlarİ hariç gerçek ve tüzel kiŞi üreticiler yararlanİr.
             (2) Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan yürütülen çiftçi kayİt sistemi için yapİlan ya da yapİlacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak destekleme ödemesine esas üretim yapİlan araziler dikkate alİnİr.
             (3) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüĞü, baŞvuru sahibinin çiftçi kayİt sisteminde kayİtlİ arazilerinin büyüklüĞünü aŞamaz. Üreticiler çiftçi kayİt sisteminde kayİtlİ olduĞu yer dİŞİnda baŞvuru yapamazlar.
             Destekleme ödemeleri
             MADDE 4- (1) Destekleme ödemeleri; tebliĞde belirlenen ilgili merciler tarafİndan yapİlacak iŞ ve iŞlemlerin ardİndan incelemelerin sonuçlanmasİnİ müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş.'ye iletilmesi ile birlikte Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ merkez teŞkilatİ tarafİndan gerekli kaynaĞİn Banka Şubelerine aktarİlmasİndan sonra yapİlİr.
             Finansman
             MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karŞİlanİr. Bu Kararİn uygulanmasİyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş.'ye üstlendikleri hizmetlerinden dolayİ üreticilere ödenen tutarİn % 0,2'si ve diĞer kurum, kuruluŞ, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanİldİĞİ takdirde üreticilere ödenen tutarİn % 0,3’ü oranİnda hizmet komisyonu ayrİca ödenir.
             Denetim
             MADDE 6- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini saĞlayacak tedbirleri almaya Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ yetkilidir. Bu amaçla yapİlacak çalİŞmalarda gerektiĞinde diĞer kamu kurum ve kuruluŞlarİ ile kooperatifler, ziraat odalarİ ve birliklerin hizmetlerinden yararlanİlİr.
             Cezai hükümler ve sorumluluk
             MADDE 7- (1) Haksİz yere yapİlan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammİ ile birlikte, anİlan Kanun hükümlerine göre geri alİnİr. Haksİz ödemenin yapİlmasİnda ödemeyi saĞlayan, belge veya belgeleri düzenleyen,   gerçek ve tüzel kiŞiler, geri alİnacak tutarlarİn tahsilinde müŞtereken sorumlu tutulurlar. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapİlan ödemeler hariç haksİz yere yararlandİĞİ tespit edilen üreticiler, 5 yİl süreyle hiçbir destekleme programİndan yararlandİrİlmazlar.
             Yürürlükten kaldİrİlan mevzuat
             MADDE 8- (1) 3/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ ile yürürlüĞe konulan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, YaĞlİk AyçiçeĞi, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mİsİr, Aspir ve ZeytinyaĞİ Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar yürürlükten kaldİrİlmİŞtİr.
            
             Yürürlük
             MADDE 9- (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             Yürütme
             MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.
 
LİSTE
 
No
HAVZA adİ
Fark ödemesi kapsamİnda DESTEKLENEN ürünler
1
Güney Marmara Havzasİ
Arpa, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
2
Batİ Karadeniz Havzasİ
Arpa, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
3
Kuzeybatİ Anadolu Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf
4
DoĞu Karadeniz Havzasİ
BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kanola
5
Karasu – Aras Havzasİ
Arpa, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf
6
Kuzey Marmara Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mİsİr, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
7
Büyük AĞrİ Havzasİ
Arpa, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kanola, YaĞlİk AyçiçeĞi
8
SöĞüt Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
9
Çoruh Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
10
Yukarİ Fİrat Havzasİ
Arpa, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yulaf
11
Kİyİ Ege Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
12
Van Gölü Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kuru Fasulye, Nohut, YaĞlİk AyçiçeĞi
13
Erciyes Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf
14
Kaz DaĞlarİ Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Çeltik, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
15
İç Ege Havzasİ
Arpa, Aspir, BuĞday, Çavdar, Dane Mİsİr, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YaĞlİk AyçiçeĞi, Yulaf, ZeytinyaĞİ
E-Posta :  
Şifre :