İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI


18 Eylül 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayİ : 27353
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayİsİ : 2009/15427
             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararİna Ek Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Devlet BakanlİĞİnİn 10/9/2009 tarihli ve 32511 sayİlİ yazİsİ üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayİlİ Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayİlİ Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayİlİ Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayİlİ Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayİlİ Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2009 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
            BaŞbakan
 
           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                             A. BABACAN                                    M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.           Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.        Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                         Devlet Bakanİ
 
          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                                  F. ÇELİK
       Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ                          Devlet Bakanİ                                  Devlet Bakanİ
 
           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                       S. ERGİN
       Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ                          Devlet Bakanİ                                  Adalet Bakanİ
 
        B. ATALAY                                B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                               A. BABACAN
Milli Savunma Bakanİ V.                     İçiŞleri Bakanİ                         DİŞiŞleri Bakanİ                               Maliye Bakanİ V.
 
       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM
   Milli EĞitim Bakanİ               Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ                SaĞlİk Bakanİ                                UlaŞtİrma Bakanİ
 
        M.M. EKER                                Ö. DİNÇER                              N.ERGÜN                                      T. YILDIZ
Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ       ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ       Sanayi ve Ticaret Bakanİ         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ
 
                                     E. GÜNAY                                                                              V. EROĞLU
                           Kültür ve Turizm Bakanİ                                                          Çevre ve Orman Bakanİ
 
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
 
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİnİn eki İthalat Rejimi Kararİna ekli (I) sayİlİ listede bulunan ve bu Kararİn ekinde yer alan Ek:1 ve Ek:2’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karŞİlarİnda gösterildiĞi Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
MADDE 2- (1) Aynİ Karara ekli (II) sayİlİ listede bulunan ve bu Kararİn ekinde yer alan Ek:3’te G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karŞİlarİnda gösterildiĞi Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.
 


E-Posta :  
Şifre :