YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR AĞUSTOS 2009


8 AĞustos 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayİ : 27313
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayİsİ : 2009/15300
             Ekli "YaĞlİk AyçiçeĞi Tohumu ve Ham AyçiçeĞi Tohumu YaĞİ İthalatİnda Tarife Kontenjanİ Uygulanmasİ Hakkİnda Karar"İn yürürlüĞe konulmasİ; Devlet BakanlİĞİnİn 3/8/2009 tarihli ve 27698 sayİlİ yazİsİ üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayİlİ Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayİlİ Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayİlİ Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayİlİ Kanunun 16 ncİ, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayİlİ Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/8/2009 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            BaŞbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.       Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.    Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                 Devlet Bakanİ
          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK
       Devlet Bakanİ                          Devlet Bakanİ                      Devlet Bakanİ                          Devlet Bakanİ
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanİ                          Devlet Bakanİ                      Devlet Bakanİ                          Adalet Bakanİ
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanİ                    İçiŞleri Bakanİ                     DİŞiŞleri Bakanİ                         Maliye Bakanİ
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli EĞitim Bakanİ           Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ            SaĞlİk Bakanİ                        UlaŞtİrma Bakanİ
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ    ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ   Sanayi ve Ticaret Bakanİ   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanİ                                        Çevre ve Orman Bakanİ
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA KARAR
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanİ İdaresi Hakkİnda Karar çerçevesinde, aŞaĞİdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonlarİ (G.T.İ.P) ve madde isimleri belirtilen ürünlerde 1/1/2010-30/6/2010 döneminde geçerli olmak ve karŞİlarİnda gösterilen gümrük vergileri uygulanmak üzere tarife kontenjanİ açİlmİŞtİr.
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Uygulanacak
Gümrük Vergisi (%)
Tarife
Kontenjanİ
Dönemi
1206.00.91.00.19
DiĞerleri
5
1/1/2010-30/6/2010
1206.00.99.00.19
DiĞerleri
5
1/1/2010-30/6/2010
1512.11.91.00.00
AyçiçeĞi tohumu yaĞİ
17
1/1/2010-30/6/2010
 
             Söz konusu tarife kontenjanİ miktarİ, kontenjanİn tamamİnİn 1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 G.T.İ.P'li yaĞlİk ayçiçeĞi tohumu olarak tahsis edilmesi durumunda 650.000 ton veya 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P'li ham ayçiçeĞi tohumu yaĞİ olarak tahsis edilmesi durumunda ise 260.000 ton olarak tespit edilmiŞtir.
             Uygulama
             MADDE 2 – (1) Bu Kararİn 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanlarİ çerçevesinde yapİlacak ithalatta, aynİ madde kapsamİ listede gösterilen gümrük vergileri, bunun dİŞİnda yapİlacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararİ çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergileri uygulanİr.
             İthal lisansİ
             MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapİlacak ithalat için DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnca (İthalat Genel MüdürlüĞü) ithal lisansİ düzenlenir. Bu Karar kapsamİnda ithal edilecek ürünlere iliŞkin serbest dolaŞİma giriŞ beyannamelerinin, ithal lisansİnİn geçerlilik süresi içinde tescil edilmiŞ olmasİ Şarttİr.
             Usul ve esaslar
             MADDE 4 – (1) Bu Kararİn 1 inci maddesi çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarİnİn daĞİtİmİndan yalnİzca 2009/2010 kampanya döneminde ham ayçiçeĞi tohumu yaĞİ üretimi amacİyla kendi nam ve hesabİna yaĞlİk ayçiçeĞi tohumu iŞleyen veya iŞleten sanayiciler faydalandİrİlacaktİr.
             (2) Söz konusu tarife kontenjanlarİnİn daĞİtİm yöntemi ile baŞvuru usul ve esaslarİ DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnca yayİmlanacak tebliĞ ile belirlenir.
             DiĞer mevzuat
             MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararİ ve diĞer ilgili mevzuat hükümleri uygulanİr.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.
 
 
 


E-Posta :  
Şifre :