2009 YILI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ


14 Kasİm 2008 CUMA
Resmî Gazete
Sayİ : 27054
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayİsİ : 2008/14266
             Ekli “Tarİmsal Faaliyette Kullanİlan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yİlİnda Alan Bazlİ Destekleme Ödemesi Yapİlmasİna Dair Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİnİn 21/10/2008 tarihli ve 502 sayİlİ yazİsİ üzerine, 5488 sayİlİ Tarİm Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.
 
                                                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                    BaŞbakan
                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                   M. AYDIN
    Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                            Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                       Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                                  Devlet Bakanİ
         M. BAŞESGİOĞLU                                               M. AYDIN                                                 M. M. EKER                                                M. ŞİMŞEK
               Devlet Bakanİ                                               Devlet Bakanİ V.                                       Devlet Bakanİ V.                                          Devlet Bakanİ
         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                  F. ÇELİK                                                   B. ATALAY
               Devlet Bakanİ                                                  Adalet Bakanİ                                   Millî Savunma Bakanİ V.                                  İçiŞleri Bakanİ
                 B. ATALAY                                                  K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK
           DİŞiŞleri Bakanİ V.                                             Maliye Bakanİ                                       Millî EĞitim Bakanİ                          Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ
                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                               M. M. EKER                                                   F. ÇELİK
               SaĞlİk Bakanİ                                               UlaŞtİrma Bakanİ                               Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ                    ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ
          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU
     Sanayi ve Ticaret Bakanİ                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ                 Kültür ve Turizm Bakanİ                           Çevre ve Orman Bakanİ
 
TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN
ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR KARAR
 
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Karar, tarİmsal üretimde teknoloji kullanİmİnİn teŞvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine iliŞkin usul ve esaslarİ belirlemek amacİyla hazİrlanmİŞtİr.
             Ödeme miktarlarİ
             MADDE 2 – (1) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayİlİ Resmi Gazete'de yayİmlanan Çiftçi Kayİt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapİlmasİna Dair TebliĞ (TebliĞ No: 2008/37) kapsamİnda mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere ürün gruplarİna göre ve dekar baŞİna ekli tabloda belirtilen miktarda 2009 yİlİnda mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödenir.
             (2) Ürün gruplarİnİn daĞİlİmİ ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİnca çİkarİlacak genelgeler ile belirlenir.
             Finansman
             MADDE 3 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarİlmasİnİ müteakiben T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş. aracİlİĞİ ile yapİlİr. Bu Kararİn uygulanmasİ ile ilgili olarak çiftçiye yapİlan nakdi ödeme tutarİnİn % 0,2' si oranİnda T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş'ye hizmet komisyonu ödenir.
             Denetim
             MADDE 4 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödemelerinin denetimini saĞlayacak tedbirleri almaya Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ yetkilidir.
             Cezai hükümler ve sorumluluk
             MADDE 5 – (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teŞkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazİrladİklarİ belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüĞünü yerine getirmeyerek haksİz yere mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödemesine neden olanlar ile haksİz yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriĞi itibariyle gerçek dİŞİ belge düzenleyen ve kullananlar hakkİnda gerekli cezai ve diĞer kanuni iŞlemler yapİlİr.
             (2) Haksİz yere mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödemesinden yararlanİldİĞİnİn tespit edilmesi halinde, yapİlan ödemeler, ödeme yapİlan çiftçilerden 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanun hükümleri çerçevesinde geri alİnİr. Bu Şekilde yapİlan mazot ve kimyevi gübre desteĞi ödemesinin geri alİnmasİnda, gecikme zammİnİn hesaplanmasİnda esas alİnacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapİldİĞİ tarihtir.
             (3) Bu Karar kapsamİndaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapİlan ödemeler hariç, haksİz yere yararlandİĞİ tespit edilen çiftçiler beŞ yİl süreyle hiçbir destekleme programİndan yararlandİrİlmazlar.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Kararİ Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.
 
TABLO
ÜRÜN GRUPLARI
MAZOT
DESTEKLEME TUTARI
(YTL/Dekar)
KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI
(YTL/Dekar)
Süs bitkileri, özel çayİr, mera ve orman emvali ürün alanlarİ
2
3
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarİ
3,25
4,25
YaĞlİ tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarİ
6
6
 
 


E-Posta :  
Şifre :