MAL VE HÝZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEÐER VERGÝSÝ ORANLARININ TESPÝTÝNE ÝLÝÞKÝN KARARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA ÝLÝÞKÝN DAÝR


20 Eylül 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayİ : 27003

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayİsİ : 2008/14092

             Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma DeĞer Vergisi Oranlarİnİn Tespitine İliŞkin Kararda DeĞiŞiklik Yapİlmasİna Dair Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Maliye BakanlİĞİnİn 20/8/2008 tarihli ve 83162 sayİlİ yazİsİ üzerine, 3065 sayİlİ Katma DeĞer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           BaŞbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.            Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.          Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd.                Devlet Bakanİ

  M. BAŞESGİOĞLU                             M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanİ                              Devlet Bakanİ V.                           Devlet Bakanİ                         Devlet Bakanİ

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanİ                                Adalet Bakanİ                       Millî Savunma Bakanİ                   İçiŞleri Bakanİ

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      DİŞiŞleri Bakanİ                               Maliye Bakanİ                        Millî EĞitim Bakanİ          Bayİndİrlİk ve İskân Bakanİ

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        SaĞlİk Bakanİ                               UlaŞtİrma Bakanİ                 Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ    ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanİ        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ     Kültür ve Turizm Bakanİ         Çevre ve Orman Bakanİ

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayİlİ Kararnamenin eki II sayİlİ listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

             a) 22 nci sİrasİna,

 

9603.21.00.00.00

DiŞ fİrçalarİ

satİrİndan sonra gelmek üzere, aŞaĞİdaki satİrlar eklenmiŞtir.

9001.30.00.00.00

Kontak lensler (Yalnİz görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.40

Camdan gözlük camlarİ (Yalnİz görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.50

DiĞer maddelerden gözlük camlarİ (Yalnİz görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

90.03

Gözlüklere veya benzeri eŞyaya ait çerçeveler ve bunlarİn aksam ve parçalarİ (Kİymetli metallerden veya kİymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eŞyaya ait çerçeveler ile bunlarİn aksam ve parçalarİ hariç)

9004.10.10.00.00

Optik tarzda iŞlenmiŞ camlİ olanlar (Çerçevesi kİymetli metallerden veya kİymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

9004.90

DiĞerleri (Çerçevesi kİymetli metallerden veya kİymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

 

             b) 23 üncü sİrasİnda yer alan “Küspe” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayİlİ Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarİna BölünmüŞ Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan niŞastacİlİk artİklarİ ve benzeri artİklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracİlİk ve damİtİk içki sanayiinin posa ve artİklarİ hariç)” ibaresi eklenmiŞtir.

             MADDE 2 – Bu Karar yayİmİnİ izleyen gün yürürlüĞe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar Hükümlerini Maliye Bakanİ yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararİnİn YayİmlandİĞİ Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayİsİ

30/12/2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararİnda DeĞiŞiklik Yapan Düzenlemelerin YayİmlandİĞİ

Resmî Gazete’nin

1.

Tarihi

Sayİsİ

2.

8/2/2008

26781

3.

6/4/2008

26839

4.

19/7/2008

26941

 

 E-Posta :  
Şifre :