2007-2011 DÖNEMİNDE KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ


29 Temmuz 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayİ : 26597

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayİsİ : 2007/12415

          Ekli “2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, YaĞlİk AyçiçeĞi,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mİsİr, Aspir ve ZeytinyaĞİ Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”İn yürürlüĞe konulmasİ; Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİnİn 25/6/2007 tarihli ve 2647 sayİlİ yazİsİ üzerine, 5488 sayİlİ Tarİm Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2007 tarihinde kararlaŞtİrİlmİŞtİr.

 

                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            BaŞbakan

             A. GÜL                           A. ŞENER                    M. A. ŞAHİN            B. ATALAY

DİŞiŞleri Bak. ve BaŞb. Yrd. Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd. Devlet Bak. ve BaŞb. Yrd. Devlet Bakanİ

        A. BABACAN                    B. ATALAY                 N. ÇUBUKÇU          K. TÜZMEN

         Devlet Bakanİ                  Devlet Bakanİ V.                Devlet Bakanİ           Devlet  Bakanİ

         F. KASIRGA                    M. V.GÖNÜL                   O. GÜNEŞ           K. UNAKITAN

         Adalet Bakanİ               Milli Savunma Bakanİ            İçiŞleri Bakanİ            Maliye Bakanİ

            H. ÇELİK                        F. N. ÖZAK                    R.AKDAĞ               İ. YILMAZ

      Milli EĞitim Bakanİ       Bayİndİrlİk ve İskan Bakanİ        SaĞlİk Bakanİ          UlaŞtİrma Bakanİ

                  M. M. EKER                      M. BAŞESGİOĞLU               A. COŞKUN

         Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ      ÇalİŞma ve Sos. Güv. Bakanİ Sanayi ve Ticaret Bakanİ

                  M.H.GÜLER                               A. KOÇ                            O. PEPE

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanİ     Kültür ve Turizm Bakanİ     Çevre ve Orman Bakanİ

 

2007-2011 DÖNEMİNDE KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA

FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI

ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ

ÖDENMESİNE DAİR KARAR

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Karar, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ üreterek satİŞİnİ yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine iliŞkin usul ve esaslarİ belirlemek amacİyla hazİrlanmİŞtİr.

          Destekleme primi uygulamalarİ

          MADDE 2 – (1) 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yaĞlİk ayçiçeĞi, soya fasulyesi, kanola, dane mİsİr, aspir ve zeytinyaĞİ satİŞİ sonucunda üreticilere verilecek prim miktarlarİ, son baŞvuru tarihi ve ödeme Şekli Tarİmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca karar alİnarak belirlenir.

          (2) Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ; prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve deĞiŞtirmeye, bu Kararİn yürütülmesine iliŞkin diĞer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarİnİ belirlemeye ve belirtilen amaçlar için tebliĞ çİkarmaya yetkilidir.

          (3) Tarİmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararİnİn uygulanmasİna dair iŞ, iŞlemler ve prim tutarlarİ Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan çİkarİlacak tebliĞ ile duyurulur.

          Finansman

          MADDE 3 – (1) Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, Bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karŞİlanİr. Bu Kararİn uygulanmasİyla ilgili olarak üstlendikleri hizmetlerinden dolayİ üreticilere ödenen prim tutarİnİn % 0,2'si oranİnda hizmet komisyonu T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş.'ye ayrİca ödenir.

          Destekleme primi ödemeleri

          MADDE 4 – (1) Prim ödemeleri, tebliĞde belirlenen ilgili mercilerce yapİlacak incelemelerin sonuçlanmasİnİ müteakiben ödemeye esas icmallerin Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ Merkez TeŞkilatİ tarafİndan ödemelerin yapİlabilmesini temin için elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankasİ A.Ş.'ye iletilmesi sonrasİnda gerekli kaynaĞİn Banka Şubelerine aktarİlmasİndan sonra yapİlİr.

          Destekleme koŞullarİ

          MADDE 5 – (1) Destekleme priminden çiftçi kayİt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayİtlİ olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiĞi il/ilçe tarİm müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel kiŞi (kamu tüzel kiŞileri hariç) çiftçiler yararlanİr.

          (2) Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ tarafİndan yürütülen Çiftçi Kayİt Sistemi için yapİlan/yapİlacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas üretim yapİlan araziler dikkate alİnİr.

          (3) Prim ödemelerine esas arazi büyüklüĞü, baŞvuru sahibinin çiftçi kayİt sisteminde kayİtlİ arazilerinin büyüklüĞünü aŞamaz ve doĞrudan gelir desteĞi ödemeleri için getirilen arazi sİnİrlamalarİ prim uygulamalarİnda dikkate alİnmaz. Üreticiler çiftçi kayİt sisteminde kayİtlİ olduĞu yer dİŞİnda baŞka yere baŞvuru yapamazlar.

          (4) Ürün ekolojisi, kalite ve verimlilik kriterlerine uygun üretim yapİlabilen bölgelerde ve ürünlerde gerektiĞinde farklİ prim ödemeleri yapİlİr.

          (5) Teknoloji kullanİmİ, örgütlü ve sözleŞmeli üretim, ürün satİŞlarİndaki borsa tescili gibi faktörler deĞerlendirilerek üreticilere gerektiĞinde ilave prim ödemeleri yapİlİr.

          Denetim

          MADDE 6 – (1) Destekleme prim ödemelerinin denetimini saĞlayacak tedbirleri almaya Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİ yetkilidir. Bu amaçla yapİlacak çalİŞmalarda gerektiĞinde diĞer kamu kurum ve kuruluŞlarİ, kooperatifler, ziraat odalarİ ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanİlİr.

          Cezai hükümler ve sorumluluk

          MADDE 7 – (1) Haksİz yere yapİlan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayİlİ Amme Alacaklarİnİn Tahsil Usulü Hakkİnda Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammİ ile birlikte, anİlan Kanun hükümlerine göre geri alİnİr. Haksİz ödemenin yapİlmasİnda ödemeyi saĞlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, gerçek ve tüzel kiŞiler geri alİnacak tutarlarİn tahsilinde müŞtereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapİlan ödemeler hariç haksİz yere yararlandİĞİ tespit edilen üreticiler, 5 yİl süreyle hiçbir destekleme programİndan yararlandİrİlmazlar.

          Yürürlük

          MADDE 8 – (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.

          Yürütme

          MADDE 9 – (1) Bu Kararİ Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.

 

 E-Posta :  
Şifre :